دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رضا شهرابادی، ۱۳۹۶

تاپیر مولفه های عدالت سازمانی بر رضایت شغلی با تاکید بر متغیر میانجیگیری توانمندسازی نیروی کار کارکنان دانشگاه حکیم سبزواری

تحقیق حاضر با هدف تاثیر مولفه¬های عدالت سازمانی بر رضایت شغلی با تاکید بر متغیر میانجیگری توانمند سازی نیروی در کار کارکنان دانشگاه حکیم سبزواری انجام شده است. تحقیق حاضر از بعد هدف کاربردی واز نظر روش توصیفی – پیمایشی می باشد. گردآوری اطلاعات، آمیزه¬ای از روشهای تحقیق کتابخانه¬ای و میدانی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه حکیم سبزواری می باشد که تعداد آنها 550 نفر می باشد. با توجه به جدول مورگان حجم نمونه تعداد 250 نفر می باشد که پرسشنامه ها بین کارکنان به صورت تصادفی ساده توزیع شده است. داده¬ها توسط آزمون¬های توصیفی و استنباطی(همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی) و به کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحقیق مبنی بر این است که فاکتورهای عدالت سازمانی بر رضایت شغلی با تاکید بر متغیر میانجیگری توانمند سازی نیروی کار تاثیر معناداری دارد. عدالت توزیعی، تعاملی و رویه ای بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر معناداری دارد همچنین عدالت توزیعی، تعاملی و رویه ای نیز بر توانمندسازی کارکنان تاثیر معناداری دارد و در نهایت توانمند سازی نیروی کار بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها: عدالت سازمانی، رضایت شغلی، توانمند سازی نیروی کار

M.A. Thesis:

Tapir emphasis on the variable components of organizational justice on job satisfaction and empowerment of labor mediation staff Sabzevar Tarbiat Moallem University

The present study seeks to investigate the effect of organizational justice on career satisfaction with an emphasis on the variable of workforce empowerment, in Hakim University of Sabzevar, Iran. The study is functional in purpose and descriptive-survey in method. Data collection is a mixture of library and field work. The subject group is the staff of Hakim University of Sabzevar, Iran, 550 participants in total. According to Morgan’s table the sample size is 250 participants and the questionnaires were distributed randomly among them. Data analysis is descriptive and inferential, conducted via SPSS software (Pearson correlation and hierarchical regression). The project is based on the hypothesis that the effect of organizational justice on career satisfaction with an emphasis on workforce empowerment is significant. Distributional justice, interactional justice, and procedural justice have a significant effect on career satisfaction of employees. The effect of justice on workforce empowerment is also significant. Finally the effect of workforce empowerment on career satisfaction is also significant.

Keywords: : organizational justice; career satisfaction; workforce empowerment