دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: الهام ربانی، ۱۳۹۶

اثر نانوتیوپ کربن بر کاهش خسارت ناشی از بقایای شبیه سازی شده علفکش دو منظوره آپیروس

به منظور بررسی نقش نانوتیوپ کربن در کاهش اثرات باقیمانده علفکش سولفوسولفورون در نخود، آزمایشی گلدانی در سال 1395 در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان سبزوار انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل، در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجراء گردید. فاکتورهای مورد بررسیشامل مصرف و عدم مصرف نانوتیوپ کربن به عنوان فاکتور اولو دز علف کش سولفوسولفورون (0، 15، 30، 45 و 60 درصد مقدار توصیه شده )به عنوان فاکتور دوم بودند. نتایج نشان داد که مصرف نانوتیوپ کربن در تمامی پارامترها به جز طول ساقه برتر بود. استفاده از نانولوله های کربنی چند جداره نخود باعث افزایش76/30 درصدی تعداد گیاه، 8/49درصدیمجموع سطح ریشه، 6/41 درصدی وزن خشک ساقه، 50 درصدی وزن خشک ریشه، 9/54 درصدی قطر ریشه ، 4/35 درصدی حجم ریشه و33/33درصدیمجموع طول ریشه، 9/44 درصدی نسبت ریشه به تاج و 54 درصدی وزن ویژه ریشه در مقایسه با عدم مصرف نانوتیوپ کربن شد. بقایای علف کش سولفوسولفورون نیز همه پارامترهای مورد مطالعه در مورد گیاه نخود را تحت تاثیر قرار داد، به طوری که بقایای به مقدار60 درصد مقدار توصیه شده علف کش سبب کاهش 4/97 درصدی در وزن خشک ریشه،4/92 درصدی وزن خشک ساقه، 03/97 درصدی ارتفاع ساقه، 8/88 درصدی تعداد گیاه، 2/91 درصدی مجموع طول ریشه،6/91 درصدی حجم ریشه،7/86 درصدی سطح ریشه،1/79 درصدی وزن ویژه ریشه و 6/75 درصدی نسبت ریشه به تاج و افزایش4/44 درصدی قطر ریشه شد. نتایج این آزمایش نشان داد که حتی بقایای علف¬کش به مقدار 15 درصد توصیه شده نیز سبب خسارت به مورفولوژی ریشه نخود گردید. استفاده از نانولوله های کربنی چند جداره سبب کاهش خسارت ناشی از بقایای علف کش سولفوسولفورون شد که اثرات این تعدیل کنندگی در دزهای پایین علف کش درمقایسه با دزهای بالای علف کش بیشتر بود. درمجموع نتایج این بررسی نشان داد نخود به بقایای علف کش سولفوسولفورون بسیارحساس می شود.

کلیدواژه‌ها: بقایای علف‌کش ، تعدیل‌کننده ، ریخت‌شناسی ریشه ، ریخت‌شناسی برگ ، نخود .