دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سمانه صادقی، ۱۳۹۶

نگهداشت وجه نقد، اعتبار تجاری و دسترسی به تأمین مالی کوتاه‌مدت بانکی

این پژوهش درصدد آن است تا اثر نگهداشت وجه نقد و اعتبارات تجاری را بر تأمین مالی کوتاه‌مدت بانکی شرکت¬های پذیرفته‌شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران، موردسنجش و آزمون قرار دهد. جامعه ی آماری پژوهش حاضر، شرکت¬های¬ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 تا 1394 بوده است. این نمونه¬ها شامل 142 شرکت¬ بود که دارای ویژگی¬های از قبیل در دسترس بودن داده-ها، منتشر شدن صورت¬های مالی در سال¬های موردنظر توسط سازمان بورس اوراق بهادار و ... می¬باشد. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که نگهداشت وجه نقد و اعتبار تجاری اثر منفی و معنی‌دار بر تأمین مالی کوتاه‌مدت بانکی شرکت¬های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران دارد. در واقع می¬توان گفت طبق نظریه¬ی سلسله مراتبی، مدیریت، منابع داخلی تأمین مالی را بر منابع خارجی ترجیح می¬دهد. بنابراین، تمایل به انباشت وجه نقد دارد تا بتواند در مرحله¬ی نخست، از داخل شرکت تأمین مالی را انجام دهد و به خارج از شرکت رجوع ننماید. لذا با افزایش سطج نگهداشت وجه نقد از میزان تأمین مالی از طریق بدهی و در نتیجه بدهی¬های کوتاه¬مدت بانکی جلوگیری می¬شود.

کلیدواژه‌ها: نگهداشت وجه نقد، اعتبار تجاری، تأمین مالی کوتاه‌مدت بانکی.

M.A. Thesis:

Cash holding٫ trade credit and access to short-term bank finance

The present paper seeks to investigate the effect of retaining cash and commercial credits on short-term bank financing of the organizations registered to Tehran’s securities and exchange organization. The target society is the organizations registered to Tehran’s securities and exchange organization, from 2009 to 2015. Statistical sampling was through screening of 142 organizations. These organizations had some features in common such as availability of their data and publishing their financial statements by securities and exchange organization. The results of the study showed that retaining cash and commercial credits has a negative and significant effect on short-term bank financing of the organizations registered to Tehran’s securities and exchange organization. In fact, according to hierarchical theory, management, internal sources of financing prefer to prefer foreign sources. Therefore, it tends to accumulate cash so that it can finance the company internally and do not go outside the company. Therefore, it tends to accumulate cash so that it can finance the company internally and do not go outside the company. Therefore, with increasing cash holdings, the amount of debt financing and, as a result, short-term bank debt will be avoided. In fact, it can be said that the level of cash holdings is a factor affecting the financing of companies ..

Keywords: retaining cash; commercial credit; access to short-term bank financing