دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حمید رستگار، ۱۳۹۶

طراحی برنامه استراتژیک ورزش قهرمانی استان خراسان رضوی

هدف از تحقیق حاضر تدوین برنامه ریزی استراتژیک ورزش قهرمانی استان خراسان رضوی بود. روش این پژوهش بر اساس طبقه‌بندی بر مبنای هدف در زمره تحقیقات کاربردی است و از حیث روش توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کارشناسان و مدیران ورزش قهرمانی تشکیل دادند که تعداد 60 نفر بصورت هدفمند و در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بمنظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته ای که توسط ده نفر از اساتید مدیریت ورزشی تدوین شده است استفاده گردید که روایی محتوای آن‌ها به تأیید اساتید رسیده و پایایی آن‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 89/0 محاسبه‌شده است؛ و پس از تکمیل پرسشنامه با استفاده روش‌های آمار توصیفی و استنباطی، شاخص‌های آماری همچون فراوانی، درصد معتبر، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار (در قالب جدول و نمودار) و در بخش آمار استنباطی از‌ آزمون دوجمله ای (آزمون نسبت) و فریدمن به منظور اولویت بندی استفاده شد. نتایج نشان داد که استقبال قهرمانان از طرح های ارائه شده مهمترین قوت و کمبود امکانات و تجهیزات ، مهمترین ضعف و توجه کافی به سایر نهادها همچون آموزش و پرورش فرصت و کافی نبودن فضاهای مناسب و امکانات مخصوص مهمترین تهدید ورزش قهرمانی است و انتخاب استراتژی محافظه کارانه جهت توسعة ورزش قهرمانی استان خراسان رضوی مناسب ترین استراتژی است. با توجه به ارائه راهکارهایی ارائه شده در زمینه نقاط ضعف، قوت، فرصت ، تهدید و استراتژی مطلوب پیشنهاد می شود مسولین و مدیران ورزش قهرمانی استان به دقت این مسایل را را مورد بررسی و توجه قرار دهند تا شاهد موفقیت و پیشرفت بهتر ورزشکاران در مسابقات استانی، کشوری و حتی المپیک باشیم .

کلیدواژه‌ها: برنامه ریزی استراتژیک، رهبرد، سوات، ورزش قهرمانی

M.A. Thesis:

design sports strategy planning for athletic razavi khorasan province

The purpose of this study was to determine the strategic planning of the championship sport in Khorasan Razavi province. The method of this research is based on purpose-based classification in applied research and is a correlation-descriptive-survey method. The statistical population of the present study was experts and managers of sport championship. Sixty people were selected as targeted and available as a sample. In order to collect information, a researcher-made questionnaire was developed by ten sports management professors whose content validity has been confirmed by the professors and their reliability has been calculated using Cronbach's alpha coefficient of 0.89, and after completion of the questionnaire Using descriptive and inferential statistical methods, statistical indices such as frequency, valid percentage, frequency, mean, standard deviation (in the form of table and graph) and inferential statistics of binomial test (ratio test) and Friedman in order to prioritize use Became The results showed that the main achievements of the champions and their lack of equipment were the champions' welcome. The most important weakness and attention to other institutions, such as the education of opportunity and the lack of suitable spaces and facilities, is the most important threat to the championship sport, and the choice of conservative strategy Khorasan Razavi province is the most suitable strategy for the development of the championship sport. With regard to providing strategies for weaknesses, strengths, opportunities, threats and desirable strategies, it is recommended that district officials and sports managers carefully consider these issues in order to see the success and development of athletes in the tournament. Provincial, country and even Olympic

Keywords: Strategic Planning, Leadership, Swat, Championship Sports