دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: قاسم بهادری، ۱۳۹۶

تاثیر دو عنصرزمان و مکان در علل فسخ نکاح

فسخ نکاح یک عمل حقوقی یک طرفه است که زوج یا زوجه در صورت بوجود آمدن یکی از علت های فسخ از آن استفاده می کند و به عقد نکاح بدون رعایت تشریفاتی خاتمه دهند. در فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران سه چیز سبب فسخ می شود: 1. عیب 2. تدلیس 3 تخلف از شرط صفت . در مورد تدلیس و تخلف از شرط صفت تفاوتی اصولا بین زوج و زوجه نیست. اما سبب عیب بین زوج و زوجه متفاوت است. دسته ای از عیوب که به جنسیت زوج و زوجه مربوط است و چنین عیبی در یکی از زوجه و زوج قابل تصور است و در دیگری اصلا امکان فرض ندارد. دسته دوم عیوبی است که به جنسیت ارتباطی ندارد و در هر یک از زوج و زوجه قابل تصور است. عیب برص از جمله عیوب خاص زوجه است و زوج می تواند به استناد آن عقد نکاح را فسخ کند. عیوب نام برده شده در فقه شیعه و قانون مدنی ایران که با توجه متون روایی اسلام نگاشته شده است، محصور به تعداد معینی از جمله: بیماری های پوستی مانند: برص و جذام و بیماری‌های مقاربتی مخصوص زنان و مردان از جمله :قرن ،افضاء، عنن، خصی و جبّ است که تعدادی از این بیماری‌ها امروزه با پیشرفت علوم پزشکی تا حدّ زیادی قابل درمان می باشند ، نتایج و یافته های این تحقیق نشان می دهد که بیماری های فوق الذکر را نمی توان به عنوان بیماری های درمان‌ناپذیر در فسخ نکاح به کار برد، امّا در کنار این بیماری‌ها، بیماری‌های تازه ای شناخته شده که در گذشته ناشناخته بودند و یا اصلاً وجود نداشتند، و درمان ناپذیری این بیماریها به عنوان عیوب موجب فسخ نکاح می شود.، از جمله: ایدز، هپاتیت، سرطان، و غیره... که با استناد به حصری بودن عیوب در روایات جزو بیماریهای فسخ نکاح محسوب نمی شوند.

کلیدواژه‌ها: فسخ نکاح ، زمان و مکان ، عیوب ضمن عقد ، فقه و حقوق

M.A. Thesis:

The Impact of Two Elements of Time and Place on the Causes of Termination

Termination is a one-way legal action that a couple or wife uses in case of one of the reasons for termination and terminates the marriage contract without due process. In the Imamiyah jurisprudence and consequently the Civil Code of the Islamic Republic of Iran, three things will be terminated: 1. Defect 2. Defeat 3 violations of the condition of the attribute. In the case of defamation and violation of the condition, the distinction is not principally between the couple and the wife. But it causes a mismatch between the couple and the wife. A group of imperfections that are related to couples and couples, and such a mistake is conceivable in one of the spouses and couples, and the other is not possible at all. The second category is a false one that is unrelated to gender and conceivable in any pair and wife. The defect is one of the specific defects of the wife and the couples can terminate the marriage contract. The defects mentioned in Shiite jurisprudence and the Iranian civil code, which have been written with respect to the Islamic narrative texts, are enclosed in a number of cases including: skin diseases such as leprosy and leprosy and sexually transmitted diseases of men and women, including: century, aphasia, Anan, Hosni and Jeb, a number of these diseases are now largely curable by the advancement of medical sciences. The results and findings of this research show that the above diseases can not be considered as irreversible diseases in termination of marriage However, along with these diseases, there are newly diagnosed diseases that were unknown in the past or the original They did not exist, and the irresponsibility of these diseases as defects leads to the termination of marriage, including: AIDS, hepatitis, cancer, etc., which are not considered as termination marriages by referring to the status of defects in narratives.

Keywords: termination, time and place, contractual defects, jurisprudence and rights