دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علیرضا ذبیحی، ۱۳۹۶

بررسی تعارض قوانین در دعاوی مالکیت فکری

از آنجایی که روابط بین‌المللی دارای پیچیدگی های فراوانی گشته است و قراردادهای واگذاری یا مجوز بهره‌برداری فعالیت‌های بین‌المللی را با دشواری رو به‌رو ساخته است که در برخی موارد اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری و مشخص ساختن قانون حاکم بر آن دشوار است. قواعد حاکم بر مالکیت‌فکری از سایر قواعد قراردادی جدا بوده و دارای قواعد خاص و ویژه خود می‌باشند. در این نوع قراردادها دست طرفین قرارداد در انتخاب قانون باز است اما در مواردی طرفین با آزادی اراده و اختیار مراجع رسیدگی با محدودیت‌هایی مانند حق رقابت مواجه است که از نظام داخلی و بین المللی سرچشمه می‌گیرد. در فرض عدم انتخاب قانون حاکم، آیین¬نامة رم 1 در اتحادیة اروپایی، پس از بیان قواعد خاص تعیین قانون حاکم بر دسته¬های مشخصی از قراردادها، معیار اجرای شاخص را پذیرفته است که در برخی قراردادهای مالکیت فکری قابل اعمال نیست. معمولاً، اسناد دیگر قانون کشور واجد نزدیک¬ترین ارتباط را حاکم می‌دانند. برای تشخیص چنین کشوری، ضوابطی متفاوت بیان شده که بهترین آن‌ها مبتنی بر تحلیل مجموعه¬ای از مؤلفه¬ها است که در اصول تعارض قوانین ماکس پلانک بیان شده است. با توجه به درحال‌توسعه‌بودن ایران و نیاز به واردکردن فناوری، می¬توان به اعمال قانون کشور منتقل¬الیه یا مجوزگیرنده نیز اندیشید. در قوانین داخلی کشور ما درباره حل تعارضات مالکیت‌فکری قاعده و قوانینی که خاص این مورد باشد وجود ندارد اما ماده 968 قانون مدنی می تواند در مورد تعارض قوانین در حقوق مالکیت‌فکری مورد استفاده قرار بگیرد اما تناسبی بین این ماده با قواعد حل تعارض در قوانین بین المللی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: : تعارض قوانین؛ حقوق مالکیت فکری؛ قانون حاکم؛ اصل سرزمینی بودن؛ نزدیک‌ترین ارتباط

M.A. Thesis:

Study of Conflict of Laws in Intellectual Property Claims

Increased complications in international relations have made the concluding of assignment contracts or obtainingthe exploitation license more difficult. In some cases, strenuous efforts must be made to determine the governing law ofthe principle of the territoriality of intellectual property. Generally, the rules governing property ownership can be distinguished from other contractual rules, having their own specific rules of law. While parties tothis type of contractscan freely select the law, there are restrictions in some cases, such as the right to compete, which is mainly originated from the domestic and international system. In the absence of choice of law, the Rome Statute in the European Union has accepted the criterion of the implementation of the index after expressing specific rules for determining the law governing certain categories of contracts, which is not applicable in some intellectual property contracts. Typically, other documents of the law of the country, which have the closest relationship, are rulers. To identify such a country, different regulations are expressed, the best of which is based on the analysis of a set of components expressed in the principles of the Max Planck conflict law. Given the development of Iran and the need for introducing new technologies, it would be possible to apply the law of the transferred or licensed country. In the domestic laws of our country, there is no specific rule about the resolution of ownership conflicts.However, the Article 968 of the Civil Code can be used in conflict of laws in property rights, and there is no proportion between this article and the rules of conflict resolution in international law.

Keywords: conflict of laws; intellectual property rights; governing law; principle of territoriality; closest