دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی اصغر مرشدلو، ۱۳۹۸

بررسی طرح دعاوی طاری ضمن دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم

چکیده: دعاوی طاری، دعاوی هستند که در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه می شوند . این دعاوی باید یا با دعوای اصلی هم منشأ باشند یا با دعوای اصلی ارتباط داشته باشند که در این صورت در دادگاهی اقامه می شوند که دعوی اصلی در آنجا اقامه شده است. و هدف از دعاوی طاری، جلوگیری از تکرار دعاوی و احتراز از صدور احکام متعارض است. بر اساس ماده‌ی 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 زیان دیده از جرم می‌تواند تا قبل از اینکه ختم دادرسی اعلام شود، دادخواست ضررو زیان خود را به دادگاه تسلیم کند؛ در انتهای همین ماده آمده است که «مطالبه‌ی ضررو زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.». ضرورت انجام این پژوهش این است که دعاوی طاری را که در قانون آیین دادرسی مدنی به آن کمتر توجه شده را ضمن دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم بررسی نماییم. با بررسی هدف قانونگذاری در ماده فوق و با شناخت ماهیت دعوای ضرر و زیان و اصول حقوقی مرتبط (مانند تحقق عدالت و رعایت انصاف و تفسیر به نفع متهم) و هم چنین با بررسی آرای وحدت رویه و سایر آرای مرتبط با موضوع مورد نظر و با توجه به استدلالات فقهی در باب عدم تخصیص یک حکم عام در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که علاوه بر اینکه امکان طرح دعاوی طاری در جریان دعوای ضرر و زیان در مقاطع خاصی (مانند دادگاه بدوی در رابطه با تمامی دعاوی طاری و دادگاه تجدید نظر در رابطه با دعوای جلب و ورود ثالث) وجود دارد؛ فواید زیادی نیز از لحاظ نظری و عملی برای آن متصور است.

کلیدواژه‌ها: : دعوا، ، ضرر و زیان، دعاوی طاری، جرم، آیین دادرسی مدنی

M.A. Thesis:

Tari review the lawsuit claims and losses resulting from crime

Tariq claims are claims filed by third parties or third parties in the main proceeding, or by third parties in the main proceeding. These claims must either be based on the original lawsuit or be linked to the main dispute, in which case they will be brought in a court where the original lawsuit has been filed. And the purpose of Tariq claims is to prevent repetition of claims and to avoid conflicting orders. According to Article 15 of the Criminal Procedure Code of 1392, a loss incurred by a crime may be filed before the end of the hearing, The petition for submission of the loss is due to the court; at the end of this article, it is stated that "the claim for damages and the consideration of them requires observance of the procedure of civil procedure." The necessity of this research is to investigate the claims made in the Criminal Procedure Code to the lesser extent while claiming damages from the crime. . By reviewing the purpose of legislation in the above article, by understanding the nature of the litigation and related legal principles (such as the realization of justice and observance of fairness and interpretation in favor of the accused) Finally, we will conclude by examining the unanimity and other votes related to the subject and considering the jurisprudential arguments regarding the non-allocation of a general ruling. That, in addition to the possibility of litigation proceedings in the course of a litigation at certain levels (Such as the Primary Court in respect of all lawsuits and appeals against third-party litigation and trials), There are a lot of theoretical and practical benefits.

Keywords: include summary, goals, executive ways and results