دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اسما رضایی، ۱۳۹۵

بررسی تطبیقی تعارض قوانین حاکم بر ازدواج و طلاق در فقه شیعه و مذاهب اهل سنت

تعارض بین وحدت و اختلاف در قوانین فقهی اسلام، تا اندازه‌ای نتیجه طبیعی و اجتناب‌ناپذیر تضاد اساسی بین دو عنصر سازنده حقوق اسلامی است، زیرا وحی الهی نمایان‌گر عامل دائمی و ثابت فقه اسلام، و تعقل بشری عامل تنوع‌پذیر و متغیر آن است. در حوزه نظرهای فقهی مذاهب مختلف تلاش کردند تا با یکسان دانستن اعتبار مذهب اسلامی، و به هم آمیختن آن‌ها به عنوان جلوه‌های جوهری واحد، نشان دهند که فقه اسلام از وحدت بنیادینی برخوردار است. یکی از موارد تضاد و تعارض در قوانین فقهی اهل تسنن با شیعه در مورد احوال شخصیه و مساله ازدواج و طلاق است، این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده است و بعداز کلیات به بررسی تعارض در فوانین ازدواج . طلاق در بین مذاهب اهل تسنن و اهل شیعه می پردازد.

کلیدواژه‌ها: تعارض ، اهل تسنن ، اهل شیعه

M.A. Thesis:

A comparative study of conflict of laws governing marriage and divorce in the Jurisprudence of Shiite and Sunni

The conflict between unity and differences in the rules of Islamic jurisprudence, to some extent natural and inevitable result of the fundamental contradiction between the two constitutive of Islamic law, because it represents the divine revelation of permanent Islamic law and human reasoning variability and variable operating it. In the field of religious faiths have tried to identify correctly the Islamic religious credentials, and to combine them as manifestations of the same substance, demonstrating that Islamic law is the fundamental unity.One of the Sunni-Shiite conflict of law rules concerning personal status and marriage and divorce,...This thesis in three chapters and an overview of the conflict of laws after marriage. Sunni and Shi'a religious divorce between the tackles

Keywords: : conflict, Sunni, Shi'a