دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رضا خادمی، ۱۳۹۶

رابطه ی انسجام خانواده و تعهد مذهبی والدین با گرایش به انحرافات اجتماعی دانش اموزان پسر متوسطه شهر ششتمد

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه انسجام خانواده و تعهدمذهبی با میزان گرایش به انحراف اجتماعی دانش آموزان پسر دوره متوسطه در شهرششتمد صورت پذیرفته است. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر ماهیت و روش توصیفی، از نوع همبستگی می باشد، جامعه آماری پژوهش شامل همه دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرششتمد در سال 96-95 به تعداد 772 نفر بود . حجم نمونه این پژوهش بر اساس یافته های استخراج شده از جدول مورگان 260نفردانش آموز متوسطه در نظر گرفته شد. از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه گرایش به انحراف اجتماعی سراج زاده و پرسشنامه انسجام خانواده اولسون و پرسشنامه تعهد مذهبی آلپورت بوده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنف نرمال بودن متغیرهای پژوهش بررسی شد و با تأیید نرمال بودن، برای تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون، چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین متغیرها، انسجام خانواده به میزان 0/17 گرایش به انحراف اجتماعی دانش آموزان را پیش بینی می کند. هم چنین نتایج نشان داد که بین انسجام خانواده و گرایش به انحرافات اجتماعی رابطه منفی 0/35- وجود دارد و بین تهد مذهبی والدین و گرایش به انحرافات رابطه منفی 0/246- وجود دارد در ضمن تمام تجزیه و تحلیل ها ی این پژوهش با استفاده از نرم افزار spss 20 انجام شده است. .

کلیدواژه‌ها: انسجام خانواده، گرایش به انحراف اجتماعی، تعهدمذهبی،

M.A. Thesis:

The relationship between family cohesion and religious commitment of parents with Social deviations of high school male students of Sheshtamad city.

The present study was conducted to investigate the relationship between family cohesion and tolerance and the rate of social deviation in secondary school students in Sheshtamad town. This research is fundamental in terms of purpose and descriptive nature and method is correlation. The statistical population of the study consisted of all male high school students in Sheshtamad town in 1395-1396 with 772 students. The sample size of this study was based on the findings of Morgan's table of 260 students in secondary education. A multistage cluster sampling method was used. The research tool was Seraj Zade Social Deviation Scale and Olson Family Coherence Questionnaire and Allport Religious Commitment Questionnaire. To test the research hypotheses, using Kolmogorov-Smirnov test, the normal variables of the research were examined and with confirmation of normality, multivariate Pearson and Regresion correlation coefficient were used to analyze the research hypotheses. The results of Regresion analysis showed that among the variables, family cohesion predicts a student's social deviation of 0.17. Also, the results showed that there is a negative relation between family cohesion and social deviance (-0.35) and there is a negative relationship between parent's religious fears and tendency to deviations (0.046). All the analyzes of this research are with Using spss 20 was done. .

Keywords: Key words: family cohesion, tendency to social deviation, religious affiliation,