دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اکرم معینی مقدم، ۱۳۹۶

بررسی تاثیر مشارکت مشتری در شبکه های اجتماعی سازمان بر حفظ مشتری با نقش واسطه ایجاد ارزش مشتری در بین مشتریان شعب بانک تجارت سبزوار

امروزه سازمان هایی که به سطح بالاتراز کیفیت تعاملات دست می یابند، سطوح بالاتری از رضایتمندی مشتریان را به عنوان مقدمه ای برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار خواهند داشت. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مشارکت مشتری در شبکه های اجتماعی سازمان بر حفظ مشتری با نقش واسطه ایجاد ارزش مشتری در بین مشتریان شعب بانک تجارت سبزوار می پردازد.روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی می باشد. همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیة مشتریانی که از خدمات بانک تجارت سبزوار استفاده میکنند، می باشد.حجم نمونه بااستفاده از فرمول جامعه نامحدود کوکران 384 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر، تصادفی ساده می‌باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.874 و روایی ابزار با روش محتوایی و سازه مورد تأیید قرار گرفته اند. اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزار لیزرل و با استفاده از آزمونهای آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تاثیر مشارکت آگاهانه بر جذب مشتریان(5.41) و شور وشوق بر جذب مشتریان(5.71) مثبت ارزیابی شد. همچنین نتایج نشان می دهد تعامل اجتماعی بر جذب مشتریان(10.11) تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

کلیدواژه‌ها: مشارکت مشتریان، شور وشوق، جذب مشتریان، تعامل اجتماعی، ارزش مشتری

M.A. Thesis:

The examining of customer participation in the organization's social networking on customer retention With mediator customer value Creating among customers of Tejarat Bank Sabzevar

Nowadays the organizations which achieve a higher level of interaction, will have higher levels of customer satisfaction, as a basis for superiority in competition. The present study investigates the effect of customer participation in social networks of the bank, on customer retention. The method is survey-based, descriptive , and correlation. The method is survey-based, descriptive, and correlation. The subjects are all the customers of Tejarat Bank in Sabzevar, Iran. The were 384 subjects in total, Using Unlimited society Cochran Formula. The sampling method is simple randomization the data was collected using questionnaires in a field study. The reliability of the questionnaires was confirmed by cronbach`s alpha, and the validity was confirmed through content and structure. The data was analyzed using LISREL software, through statistical, descriptive, and inferential tests. The results indicate the significant positive impact of social interaction on customer retention (10.11). The effect of conscious participation on customer retention (5.41) and eagerness in customer retention (5.71) was confirmed to be positive.

Keywords: Customer participation, eagerness, customer retention, social interaction, customer value