دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمدرضا عمارلو، ۱۳۹۶

تاثیر غیبت بر اموال و حقوق غیر مالی شخص

غایب مفقود الاثرکسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نیست. غیبت عبارت است از عدم حضور شخص در صورتی که هیچ گونه اطلاعاتی از وی در دست نباشد و این غیبت باید در زمان طولانی صورت گیرد و در خصوص اینکه (مدت طولانی) چه بازه زمانی را در بر می گیرد اولا بستگی به شرایط و اوضاع و احوال دارد ثانیا تشخیص این مدت بر عهده ی دادستان است که باتوجه به عرف و شرایط تصمیم می گیرد. کسی که هرچند برای مدت طولانی غایب باشد اما از حیات یا فوت آن خبری دردسترس باشد غایب مفقود الاثر به شمار نمی آید و غایب مفقود الاثر زمانی بر شخص غایب اطلاق می شود که هیچ نشانه ای از حیات یا فوت او در دسترس نباشد. در صورت غیبت غائب، دختر او می تواند بدون اذن او ازدواج کند. همچنین همسر وی می تواند درخواست طلاق نماید و اگر غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده، مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد. نسبت به اداره اموال غایب، چنانچه غایب قبل از غیبت برای اداره اموال خود ترتیب اطمینان بخشی داده و شخصی را به عنوان امین تعیین کرده باشد، شخص اخیر موظف به اداره امور او خواهد بود اما چنانچه غایب برای اموال خود امینی تعیین نکرده باشد یا امینی که تعیین نموده به عللی صلاحیت خود را از دست داده باشد، در آن صورت با اعلام ورثه، دادستان یا هر ذی نفع دیگری مانند طلبکار، از طرف دادگاه شخص صالحی به عنوان امین تعیین می گردد. و با گذشت مدتی که عادتاً غیاب بر نمی گردد، اموال به تصرف قطعی ورثه داده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها: موت فرضی، غایب مفقودالاثر، طلاق غیابی، امور مالی، امور غیرمالی

M.A. Thesis:

the effects of absence on property and nonfinancial rights of the person

Absent missing is an old man who has long been absent from his absence and is not in any way aware of him. Absenteeism is the absence of a person in the absence of any information from him and this absence should occur in a long time and how long (and for a long time) it covers the time, first, depending on the circumstances and The second is the determination of the time by the prosecutor, who decides according to the rules and conditions. Although absent for a long time, but from the life or death of the news, the absent absence is not considered absent, and the absent absent refers to the absent person when no signs of his life or death are available.In the absence of a late absence, his daughter can marry without permission. His wife may also apply for divorce, and if the absent person returns after divorce and before the expiration of the term, the right to return to the divorce is valid, but after the expiration of the said period there is no right to return. In relation to the administration of the absent property, if the absent before the absence for the purpose of managing his property and arranges a person as a reliable, the latter person is obliged to administer his affairs, but if the absent for the property has not been determined by the trust or trust Which has determined that he has lost his qualification, then, by the declaration of the heirs, the prosecutor or any other beneficiary, such as the creditor, shall be determined by the court of the competent person as Trustee. And over the course of time, which usually does not come to an end, the marriage will be given to the decoy of the heirs.

Keywords: Hypothetical death،Absent missing،Absent divorce،Finance،Non-financial affairs