دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی رحیمی، ۱۳۹۵

بررسی حقوق مالی زوجه شاغل پس از طلاق در فقه و حقوق ایران

از آنجا که نیمی از جمعیت هر جامعه را زنان تشکیل می‌دهد و در طول تاریخ بر این قشر ستم‌های فراوانی رفته و نیز در خصوص نابرابری زن و مرد نسبت‌های ناروایی به مکتب اسلام داده شده است و از سوی دیگر محورهای حقوق زنان، از جمله حقوق مالی آنان به خوبی بیان نگردیده است. امروزه کسی نمی تواند نقش کاربردی زنان را در جامعه انکار کند، چرا که زنان نیمی از پیکره ی‌ اجتماع را تشکیل داده و نقش او را در رشد و تعالی انسان و جامعه ی انسانی مهم تلقی کرده اند، و بسیاری از چرخ‌های اقتصادی، آموزشی و خدمات با دستان توانمند آنها به حرکت در می آید، این واقعیتی انکار ناپذیر است و می‌توان گفت عدم حضور زن در بعضی مشاغل می‌تواند به پیکره ی جامعه آسیب بزند. طلاق یکی از مباحث مهم حقوق مدنی است که امروزه اصلی ترین مشکل و خواسته ی مطروحه در دادگاه‌های خانواده را تشکیل می دهد.‌

کلیدواژه‌ها: طلاق، حقوق مالی، نفقه، اجرت المثل، فقه و حقوق

M.A. Thesis:

Study Working wife after divorce financial rights law and jurisprudence Iran

Since women constitute half the population of each community and in the history of the oppressed people and also a lot of inequality between men and women the unfair to have about Islam and the other aspects of women's rights, including their financial rights are not well articulated today, no one can deny the role of women because bread make up half of the social body and her role in the growth and development of man and human society are important And many rounds of economic, educational and service comes at the hands of their ability to move this is an indisputable fact and we can say that the absence of women in some occupations can harm the body of society Divorce is one of the civil rights issues that are the maine problems and demands of the family before the court mattresses

Keywords: Divorce, financial rights, alimony, wages, for example, theology and law