دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسن هوشیار، ۱۳۹۶

بررسی حقوقی مشکلات جنسی زوجین

بی شک مشکلات جنسی اهداف خانواده را تحت تأثیر قرار می‌دهد، پیامد و آثار مختلفی از خود به جای می گذارد. بر اساس تقسیم بندی مشکلات جنسی در فقه تحت عنوان عیوب مخصوص مردان و زنان هر کدام احکام خاص خود را دارد که در عیوب مخصوص مردان و عیوب مخصوص زنان به آنها می پردازیم. در بعضی موارد این عیوب باعث فسخ عقد نکاح می شود و مستندات و مبانی فقهی آن بعضا از قرآن و بعضا از روایات گرفته می شود. طبیعی است از آنجا که حقوق موضوعه ایران در بحث خانواده تحت تاثیر ایدئولوژی اسلامی و فقه شیعه می باشد در این زمینه انطباق صد درصدی را فقه شیعه دارد. از منظر فقه و قانون مدنی، یکی از موجبات فسخ نکاح، وجود اختلالات جنسی بین زوجین می باشد و چون اصل و بنیان نکاح بر پایه ی تسالم و حفظ حقوق زوجین، پایه و بنیان نهاده شده، از این رو وجود اختلالات جنسی با این هدف ناسازگار بوده است. اساس چنین دیدگاهی روایات فراوانی است که هرگونه ضرر را از زوجین ، نفی نموده است. عیوب جنسی مرد عبارت از ناتوانی جنسی، خصاء، فقدان آلت تناسلی و عیوب جنسی زن قرن وافضاء می باشد. از طرف دیگر عیوب مصرح در قانون مدنی ریشه در فقه امامیه دارد و به عیوب مزبور زمان معصومین علیهم السلام به عنوان عیوبی که مجوز حق فسخ نکاح را به طرفین می دهند، تصریح گردیده است و به تبع فقه امامیه وارد قانون مدنی شده است. حال با عنایت به این مطلب که عیوب مزبور در گذشته امکان درمان نداشته و بیماری مهم محسوب می شدند اما در حال حاضر که پیشرفت های علم پزشکی سبب شده برخی از این عیوب قابل درمان باشند، آیا همچنان حق فسخ عقد برای طرفین وجود دارد یا خیر؟

کلیدواژه‌ها: مشکلات جنسی، طلاق، ازدواج، فقه و حقوق.

M.A. Thesis:

Legal review of sexual problems

Undoubtedly, sexual problems and affects domestic use, consequences and effects to a variety of leaves. In some cases, these defects cause the termination of the marriage and its documentation and jurisprudence of the Quran and some hadiths sometimes used. Since the law is naturally influenced by Islamic ideology and Shiite Iran in the family is one hundred percent compliance in this area are Shiite. Jurisprudence and civil law, one of the grounds for termination of the contract, the existence of sexual dysfunction between couples is the principle and foundation of marriage based on Tsalm and protect the rights of couples, the foundation was established, hence the existence of sexual dysfunction with this aim has been inconsistent. According to this view is that any loss of many traditions the couple, has been negated. Male sexual dysfunction including erectile dysfunction, Khsa’, the lack of female genitalia and sexual dysfunction is Vafza’ century. However, given that the defects mentioned in the past the possibility of no disease is an important, but now that medical advances have made some of these defects be cured, if the right to terminate the contract for the parties there ? .

Keywords: Sexual problems, divorce, marriage, law and jurisprudence.