دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهره زنگویی، ۱۳۹۶

حقوق کودکان کار درنظام فقهی وحقوقی ایران

یکی از مهم ترین شاخص های اندازه گیری وضعیت اجتماعی کودکان را تعداد کودکانی که برخلاف قوانین داخلی ان کشور و کنوانسیون های بین المللی، به کار اشتغال دارند، تشکیل می دهد. کار کودکان به عنوان یکی از نتایج نامطلوب انقلاب صنعتی، در دهه های اخیر توجه بسیاری از فعالان حوزه ی کار و امور اجتماعی را به خود جلب کرده است. به همین دلیل در ایران و کنوانسیون‌های بین المللی در این زمینه ی مقررات وضع شده است. حق برخورداری از تعلیم و تربیت و اشتغال نداشتن کودکان، از حقوق صریح و تعریف شده‌ی کنوانسیون بین المللی حقوق کودک است. کار کوکان یکی از معضلات کشورهای توسعه نیافته است که علیرغم توصیه ها و هشدارهای سازمان های بین المللی، نسبت به رفع این مهم تاکنون اقدام شایسته‌ای انجام نگرفته است. از منظر دین نیز حمایت از حقوق کودکان و احترام به آنان در قالب آموزه های مذهبی، همواره از سوی پیشوایان دین مبین اسلام، مورد تاکید بوده است. با توجه به معنای رشد، شرط اثر داشتن دست یازی ها و خارج شدن خردسال از حالت ممنوع بودن از داد و ستدو سایر فعالیت ها رسیدن به رشد فکری و اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها: کار کودک، حقوق کنوانسیون، تعلیم و تربیت، عدالت اجتماعی

M.A. Thesis:

LegalandJudicialStudychildlaborintheIraniansystem

One of the most important indicators of measuring the social status of children is the number of children who work in contravention of domestic laws and international conventions. Child labor as one of the undesirable results of the industrial revolution has attracted the attention of many social workers in recent decades. For this reason, there are provisions in Iran and international conventions. The right to education and the lack of employment of children is a matter of explicit and explicit rights to the International Covenant on the Rights of the Child. Cook's work is one of the problems of underdeveloped countries, which, despite the recommendations and warnings of international organizations, has not done enough to address this issue. From the point of view of religion, the support of children's rights and respect for them in the form of religious teachings has always been emphasized by the leaders of the religion of Islam. With regard to the meaning of growth, the condition of the effect of having a handicap and leaving the young from being banned from trading and other activities is to reach intellectual and social growth.

Keywords: child labor, convention rights, education, social justice