دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی گریوی، ۱۳۹۶

تاثیر نوروفیدبک بر حافظه دیداری وشنیداری کودکان اوتیسم سبزوار

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش نوروفیدبک بر حافظه دیداری وحافظه شنیداری کودکان اوتیسم سبزوار بود. این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون وپس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی کودکان اوتیسم در محدودة سنی 5 تا 8 سال مراجعه کننده به کلینیک¬های توانبخشی سبزوار در بازه زمانی اسفند سال 1395تا مرداد سال 1396 بود. شیوة نمونه گیری تصادفی ساده بود. بدین معنی که ابتدا از بین مراکز توانبخشی سبزوار یک مرکز به صوت تصادفی انتخاب شد و سپس تعداد 30 نفر از کودکان اوتیسم بدون مشکل همراه از قبیل سندرم داون به صورت تصادفی انتخاب شدند. آنگاه این افراد به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایشی و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین گردیدند. گروه آزمایشی برنامه آموزشی نوروفیدبک را طی 15جلسه 60 دقیقه¬ای و به مدت 15هفته(هر هفته یک جلسه) دریافت کردند و گروه کنترل هیچ برنامه مداخله¬ای نداشتند. داده های مورد نیاز به وسیلة پرسشنامه های حافظه دیداری آندره ری (کارت الف وب) وآزمون حافظه شنیداری وکسلر(مستقیم و معکوس) جمع آوری گردید. داده های به دست آمده با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که آموزش نوروفیدبک بر حافظه دیداری وحافظه شنیداری کودکان اوتیسم تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین می¬توان از آموزش نوروفیدبک به عنوان روشی کار آمد برای بهبود حافظه دیداری وحافظه شنیداری کودکان اوتیسم استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها: نوروفیدبک، حافظه دیداری، حافظه شنیداری، اوتیسم

M.A. Thesis:

the effect of neurofeedback on visual and auditory memory of autistic children in sabzevar

The aim of the study was to investigate the effect of neurofeedback training on visual and auditory memory of autistic children in sabzevar.the research was semi-experimental,whit pretest-posttest and control group. The statistical population included all children with autism in the age range of 5 to 8 years old referring to sabzevar rehabilitation clinics during the period of March 2017 to Auguest 2017.the sampling method was random simple.it means that first a center was selected randomly from sabzevar rehabilitation centers and then ,a number of 30 autistic children without problems such as down syndrome were randomly selected.then these children randomly simple assigned to experimental and control group(each group,n=15).the experimental group received a 15 sessions of 60 minutes neurofeedback training program for 15 weeks and the control group did not have any intervention.data required were collected by andre ray visual memory questionnaire (cardA&B) and Wechsler auditory memory test(direct &reverse) .the obtained data were analyzed using covariance analysis.the results of covariance analysis showed that neurofeedback training was effective on increasing on vissual and auditory memory of autistic children.therefore,neurofeedback can be used as an efficient way to increase visual and auditory memory of autistic children.

Keywords: neurofeedback.vissual memory.auditory memory.Autism