دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد معینی نسب، ۱۳۹۵

بررسی علل طلاق در خانواده کارکنان وظیفه نیروهای مسلح

طلاق یک پدیده چند وجهی است؛ زیرا از یک جهت، پدیده حقوقی است و از جهت دیگر، یک پدیده روان شناختی و حتی یک پدیده اقتصادی و از زاویه دیگر پدیده ای اجتماعی. از آن جا که علل و زمینه های گوناگون و نیز بستر یک نظام اجتماعی در شکل گیری طلاق مؤثر می باشد، به عنوان یک پدیده در نظر گرفته است. برخی از عوامل و زمینه های اجتماعی که در ایجاد طلاق مؤثر است، در سطح کلان و بعضی در سطح متوسط و تعدادی نیز در سطح خرد عمل می کنند، همچنین بعضی از علل، از آن چنان قوتی برخوردارند که می توانند به عنوان علت العلل طلاق عمل کنند، در حالی که بعضی در حد زمینه ساز و بسترسازی ایجاد این پدیده مؤثرند. از سوی دیگر، بعضی از این علل ممکن است به تنهایی کارساز بوده و برخی دیگر، نیاز به علتی غیر از علل اجتماعی داشته باشند تا بتوانند به عنوان عامل طلاق عمل کنند. در این پایان نامه نویسنده به بررسی علل طلاق در بین خانواده های کارکنان وظیفه نیروهای مسلح پرداخته است و در این میان توسط پرسش نامه هایی نظرات سربازانی که در دوران خدمت مقدس سربازی خود از همسران خود جدا شده اند را جویا شده است.

کلیدواژه‌ها: طلاق، خدمت سربازی، حقوق، علل اجتماعی، علل اقتصادی.

M.A. Thesis:

Investigate the causes of divorce in the family duty personnel of the armed forces

Social problems such as rising divorce rates and the spread anxiety among young people talk these days of mass media and the subject of many conferences and seminars around the country and many of them contain statistics are shocking. For equipment and abnormal deal with this phenomenon, we must first identify the causes and roots of the problem is important, otherwise any solution with high costs, however, will remain unaffected. In this study the causes of divorce in families pay duty personnel of the armed forces.

Keywords: Divorce, family, duty personnel, the armed forces.