دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: طیبه ریواده، ۱۳۹۶

مقایسه تاثیر آموزش قرآن به کمک نرم افزارهای آموزشی( چند رسانه ای) و روش تدریس سنتی بر یادگیری، انگیزه تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان دختر پایه هفتم سبزوار

هدف پژوهش حاضر، مقایسه تأثیر آموزش قرآن به کمک نرم‌افزارهای آموزشی (چندرسانه‌ای) و روش تدریس سنتی بر یادگیری، انگیزه تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان دختر پایه هفتم سبزوار بوده است. پژوهش به روش نیمه تجربی از نوع پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش آموزان دختر پایه هفتم سبزوار در سال تحصیلی 96-95 بوده است. ابتدا از بین مدارس همتاشده دو دبیرستان به‌صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شد و از هرکدام دو کلاس و جمعاً چهار کلاس. (هر گروه 40 نفر) انتخاب شدند که در هر مدرسه یک کلاس به‌عنوان گروه آزمایش و یک کلاس به‌عنوان گروه کنترل به‌صورت تصادفی مشخص شدند، در گروه آزمایش از آموزش نرم‌افزاری به مدت دو ماه و در گروه کنترل، از آموزش سنتی کلاسی استفاده‌شده است. ابزار پژوهش آزمون سنجش خلاقیت تورنس، تست انگیزه تحصیلی هارتر و آزمون محقق ساخته پیشرفت تحصیلی بود. داده‌ها به‌وسیله نرم‌افزار SPSS 16 و با استفاده از آزمون‌ t مستقل مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داده که نرم‌افزار آموزش قرآن می‌تواند باعث افزایش پیشرفت تحصیلی درس آموزش قرآن در دانش آموزان دختر پایه هفتم شود اما بر خلاقیت و انگیزه تحصیلی تأثیر معناداری نداشت. بنابراین استفاده از نرم‌افزار آموزش قرآن (تهیه‌شده توسط دفتر توسعه فنآوری و اطلاعات آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش) بر پیشرفت تحصیلی درس قرآن تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها: نرم‌افزار آموزشی، خلاقیت، انگیزه‌ی تحصیلی، پیشرفت تحصیلی

M.A. Thesis:

comparing the impact of quranic education using educational software ( multimedia) with treaditional teaching methods on learning, motivation and creativity of the seventh grade female students of Sabzevar

The purpose of the present study has been Comparing the impact of quranic education using educational software (multimedia) with traditional teaching methods on learning, motivation and creativity of the seventh grade female students of Sabzevar. This project was a pre-test - post-test semi experimental research with the control group. The samples of this project were all girls of seventh grade in of sabzevar city in the academic year of 95-96. Beginning two high school from the schools matched were selected by random cluster as samples. Two classes from each school and a otal of four classes (In each group, 40 student) were chosen. In each school one class was identified as the experimental group and another as control group, randomly. In experimental group, educational software was used for 2 months and in control group, traditional education was used. Research tools were Torrance Test creativity, Test motivation Harter & academic achievement test made by the researcher. Data were analyzed by SPSS16 software and using independent t-tests. The results show that quran educational software can increase academic achievement among seventh grade female students but it hasn't any significant impact on motivation of achievement and Creativity of them. So the results showed that probably the Quran educational software (prepared by the bureau of educational information and technology, ministry of education) has a positive and significant impact on academic achievement of Quran education

Keywords: Academic achievement, Achievement motivation, Creativity, Educational software.