دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهرا اله پور فدافن، ۱۳۹۶

طراحی الگوهای رشد اخلاقی متناسب با مراحل رشد دانش آموزان در چهار چوب فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

این پژوهش ??با هدف طراحی الگوی اخلاقی در چهارچوب فلسفه تعلیم و تربیت انجام گرفت. پِوهش در دو مرحله انجام گرفت ابتدا به شیوه پیمایشی که در این مرحله از طریق پرسش نامه محقق ساخته اطلاعات لازم از بین مدیران شهر جمع آوری شد. در مرحله دوم کار به شیوه تحلیلی صورت گرفت? هدف در این قسمت استخراج الگویی اخلاقی متناسب با مراحل رشدی دانش آموزان بود. در این مرحله محقق طی مطالعات خود پیرامون اخلاق که برگرفته از نظرات علمای اسلام ازجمله شهید مطهری مرحوم علامه طباطبائی و دیگر صاحب نظران تعلیم و تربیت بود تلاش کرد الگویی طراحی کند که در عین حال مورد توجه اسلام است متناسب با مراحل رشدی دانش آموزان باشد. جامعه آماری کلیه مدیران مدارس سطح شهر سبزوار در مقاطع دبستان و متوسطه اول و دوم بودند. از آنجایی که تعداد جامعه آماری زیاد نبود از روش سرشماری یا تمام شماری استفاده شد و تمتمی جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند نوع روش تحقیق ترکیبی از نوع تبیینی بود. زیرا با گردآوری قواعد و زمینه های طراحی یک الگوی کامل اخلاقی می توان آنم را در گروه های هدف اجرایی و عملیاتی کرد. نحوه جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی و کتابخانه ای بود. روش تجزیه و تحلیل از تکنیک های آمار توصیفی مانند شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی استفاده شد. در این پِوهش با استفاده از نرم افزار 22spss داده ها تجزیه و تحلیل شدند نتایج حاصل از داده های گردآوری شده با توجه به فرضیات پِوهش تجزیه و تحلیل شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از هردو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. همچنین از روش آماری از قبیل: آزمون کالموگروف اسمیرنف و آزمون تی تک نمونه ای استفاده گردید

کلیدواژه‌ها: الگوی اخلاقی. رسد اخلاقی. مراحل رشد دانش آموزان. فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

M.A. Thesis:

desian moral development patterns appropriat to the student growth stage within the philosophy of eslamic education

This research was aimed at designing a moral model within the philosophy framework of education and upbringing. The research was conducted in two steps. First, a survey method was used to collect information from the managers of the city through a questionnaire (researcher-made). In the second phase, the work was conducted in an analytical manner, the purpose of which was to extract a moral model appropriate to the student's developmental steps. At this step, the scholar, in his studies of ethics based on the opinions of Islam scholars, such as Martyr Motahhari, the deceased Allameh Tabataba’i and other scholars of education and upbringing, tried to design a model be in accordance with the student's developmental steps while was at the same time regarded by Islam. The statistical society includes all principals of Sabzevar schools in elementary, first and secondary high schools, that the numbers of them according to Education Department statistics were 112 (57 in elementary school, 55 in the first and secondary high school). Since the number of statistical society was not high, the census or entirely census method was used and the entire statistical society was selected as a sample. The type of research method was a combination of explanatory type, because by collection of the rules and design fields of a complete moral model, it can be applied to the target groups. How to collect information was field-based and library-based. The analysis method was used descriptive statistics techniques such as central tendency and dispersion index. In this study, data were analyzed using SPSS 22 software. The results of the collected data were analyzed according to the research assumptions. For analyzing data, both descriptive statistics and inferential statistics were used. Also, statistical methods such as: Kolmogrov-Smirnov test and one-sample T-test were used.

Keywords: moral model, moral development, the student's developmental steps, philosophy of Islamic education a