دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مصطفی قلعه نوی، ۱۳۹۷

جنگ نرم،فتنه و بصیرت در فقه سیاسی اسلام

چکیده: سلاح جنگ سخت، موشک و تجهیزات جنگی است، ولی سلاح در جنگ نرم، عقل و بصیرت می‌باشد. بصیرت روح زندگی و اکسیری است که سعادت ابدی و لذت جاودانه‌ی «حق شناسی» را به انسان می‌بخشد. کیمیائی است که مس وجود آدمی?را در هم?نشینی و همراهی همیشگی «حق» به طلای درخشان «کمال» مبدل می‌سازد. چنانچه حضرتش فرمودند: قطب نمائی است که در بیابان غبار آلوده فتنه و گمراهی‌ها راه و مقصد را می‌نماید. فقه سیاسی اسلام در مواجهه با فتنه، از اصول خاصی پی روی می‌کند که مهم‌ترین آنها عبارت است از: رعایت تقوای سیاسی، اطاعت از دستورهای رهبری، روشنگری و افشاگری، برخورد به هنگام و شجاعانه، هوشیاری در برابر فرصت طلبان، جدا کردن صف فتنه گران از فتنه زدگان، تقویت دانش دشمن شناسی. افزایش مؤلفه های خودباوری در کنار تأثیرات داخلی و ایجاد استحکام درونی، جلوه های جذاب و عمیقی نیز در ارتباطات خارجی یک کشور بازی می کند. در حقیقت، اعتماد به نفس، یکی از جذابیت هایی است که در نگاه ناظران خارجی به افراد، جامعه و ساختار یک کشور اهمیت ویژه ای دارد. تسلط بر جوامعی که افراد آن دارای اعتماد به نفس هستند، بسیار دشوار خواهد بود. در شرایط و اوضاع و احوال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیار پیچیده حاضر که راهزنان دام های فراوان با شکل های مختلف برای فریب مسلمانان گسترده اند تا آنها را از هویت خود ساقط نمایند، داشتن بصیرتی کامل در همه حرکت ها و موضع گیری ها لازم است. از این رو بر هر مسلمانی لازم است با مطالعه دقیق و تیزبینی لازم به بصیرت خویش بیفزاید تا در دام شیادان و فریب کاران نیفتد.

کلیدواژه‌ها: جنگ نرم، فتنه، بصیرت، فقه سیاسی اسلام.

M.A. Thesis:

Soft war, political intrigue and insight on Islamic jurisprudence

The weapon of war is hard, missiles and war equipment, but weapons in the war of softness are wisdom and insight. The insight is the spirit of life and the elixir that gives eternal bliss and eternal pleasure of "grace" to man. It is an alchemy that blends copper of human existence with the eternal accompaniment of the "right" to the brilliant gold of "perfection". If His Holiness said: The compass is the path and destination in the wilderness of polluted dust, sedition and misleading. Islamic political jurisprudence In the face of sedition, certain principles are followed, the most important of which are: observing political dignity, obeying commandments, enlightenment and disclosure, dealing with time and courage, alertness against opportunists, separating the line of sedition Expensive intrigues, reinforcing the knowledge of hostility. Increasing self-esteem components, along with internal influences and internal strengths, will also impress on the country's foreign communications. In fact, self-esteem is one of the attractions that foreign observers have in the eyes of individuals, society and the structure of a country. It will be very difficult to dominate societies where its people are self-confident. Given the very complex political, social, and cultural conditions that bandits have plenty of livestock in various shapes to deceive Muslims to eliminate them, it is necessary to have complete insight into all movements and positions. . Therefore, it is imperative for each Muslim to carefully study and sharpen his insights, so that he does not fall into the trap of deceitful people.

Keywords: soft war, intrigue, insight, Islamic political jurisprudence.