دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سیدجعفر اسمعیل ابادی، ۱۳۹۶

بررسی مهارت های اجتماعی در پیشگیری از وقوع طلاق

خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم بر حسن معاشرت تأکید نموده است؛ خانواده به عنوان قدیمی‌ترین گروه اجتماعی و رکن رکین و اساس اجتماع از آغاز خلقت انسان وجود داشته است. تاریخچه طلاق به تاریخچه ازدواج بر می‌گردد. به همان علت که بشر بنا به درخواست طبیعی خود پیوند ازدواج می‌بندد تا در کانون گرم خانواده و در کنار همسر خود به سکون و آرامش برسد، به همان گونه نیز ممکن است به دلایلی از ادامه زندگی خودداری کرده، طلاق را بپذیرد. ازدواج همواره با دورنمایی زیبا برای زوجین آغاز می‌شود. امّا به دلیل تفاوت‌هایی بین زن و شوهرها که گاهی ناشی از تربیت در دو محیط متفاوت و یا عدم شناخت کافی از یکدیگر است، پس از چندی مشکلاتی بروز می‌کند که چنانچه با تدبیر و درایت با آن‌ها برخورد نشود، می‌تواند بنیان زندگی خانوادگی را به مخاطره بیندازد. نهاد خانواده کوچک‌ترین نظام اجتماعی است که ثبات و استحکام آن مؤثر در ثبات جامعه است. پیش از ازدواج یک زوج معتقدند تا زمانی که عشقشان به همدیگر فروکش نکند، بر هر مشکلی می‌توان فائق آمد. آن‌ها بزودی تشخیص می‌دهند که آتش عشق پیشین فروکش کرده و برای حل مسائل باید راه‌های عملی‌تری را در پیش بگیرند. از هم گسیختگی نهاد خانواده که غالباً در قالب طلاق پدیدار می‌شود، تأثیرات نامطلوبی بر پیکره اجتماع دارد که پیشگیری از آن جز با شناخت عوامل طلاق و تبعات آن امکان پذیر نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها: طلاق، خانواده، مهارت‌های اجتماعی، سبک زندگی، پیشگیری

M.A. Thesis:

The social skills in preventing divorce

The Almighty God has emphasized on Good companionship in the Holly Quran. Family as the oldest social group and a fundamental pillar of a society, has been in existence since the beginning of creation. The history of divorce is traced back to the history of marriage. One may stop marriage and accept getting divorced as the same reason he, based on his basic needs, accepts marriage to achieve peace. Marriage always starts by a nice prospect for both spouses. However, after a while, occasionally due to two different training contexts or lack of good understanding of each other, some problems occur. If the problems are not handled with tact and wisdom, they can threaten the foundation of family life. Family is the smallest social system whose consistency and strength affects the consistency and strength of the society. Before marriage, a spouses believe that as long as love does not settle down, any problem can be overcome. Soon, they understand that their love has been settled down and they should find a more operational solutions to deal with problems. Disruption of family, often appears by divorce, has undesirable effects on social structure and there is no way to prevent it but understanding the causes and consequences of divorce.

Keywords: divorce, family, social skills, life style, prevention.