دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: جواد پورسخاوت، ۱۳۹۶

پست مدرنیسم، تقابلات و تشابهات آن با فقه اسلام

پست مدرنیسم به مثابه یک پیکره پیچیده, مبهم و چند چهره, یک جریان پر نفوذ و قدرتمند فرهنگی, سیاسی و روشنفکری است که, افکار انتقادی و نسبی گرایانه متفکرانی مثل: دکارت, هیوم, کانت, نیچه و... زمینه تحقق و رشد آن را فراهم نمودند. بنابراین, مسئله ای اساسی این است که ماهیت واقعی پست مدرنیسم چیست؟ و با اسلام چه رابطه دارد؟ این نوشتار, با توصیف و تحلیل ماهیت اندیشه پست مدرنیسم و تبیین ویژگی ها و مهمترین اصول و مؤلفه های آن, اندیشه های میشل فوکو به عنوان پرآوازه ترین متفکر و نظــریه پرداز این نحله را به منظور دستیابی به پاسخ مسئله, مهم یافته است. از این رو, عمده ترین مضامینی عرصه ی فعـالیــت های فکری او را که عبارتند از: حقیقت, قدرت و خود (= علم، سیاست و اخلاق)، مورد تبیین و تحلیل قرار داده است. در مجموع, به این نتیجه دست یافته است که پسامدرنیسم با ویژگی های مانند خـرد ستیـزی, جوهر ستیزی, نفی روایت های کلی و کلان نگر, تکثرگرایی, پذیرش فرهنگ های محلی و بومی و... یک جریان فکری و رویکرد انتقادی است که وضعیت مدرن و مؤلفه های آن را زیر سئوال می برد. پست مدرنیسم با این ویژگی ها و مؤلفه ها هرگز نمی تواند با ادیان توحیدی به خصوص دین جاوید و جهان شمول اسلام که دارای جوهر ثابت, روایت های کلی و فراگیر است هم خوانی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها: کلید واژه ها: پست مدرنیسم، دین, مبانی، حقیقت، قدرت، اخلاق.

M.A. Thesis:

Postmodernism٫ Contrasts and Similarities with Islamic Fiqh

Postmodernism, as a complex, vague and multi-faceted structure, is a powerful influential cultural, political, and intellectual influx, which includes the critical and relativistic thoughts of thinkers such as Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, and others. The realm of growth and growth Provided it. So, the basic question is what is the real nature of postmodernism? What is the relationship with Islam? This paper, by describing and analyzing the nature of postmodern thought and explaining its characteristics and its most important principles and principles, has focused on Michel Foucault's ideas as the most prominent thinker and theorist of this series in order to achieve the answer to the problem. Hence, the main themes of his intellectual activity field, namely: truth, power and self (= science, politics, and ethics), have been explained and analyzed. In sum, it has come to the conclusion that postmodernism, with its characteristics, such as cruelty, oppression, negation of general and macroeconomic narratives, pluralism, the acceptance of indigenous and native cultures ... is a critical thought and process that the situation Modern issues and its components are questioned. Postmodernism, with these features and components, can never reconcile with the monotheistic religions, especially the eternal and universal religion of Islam, which has fixed substance, universal narratives

Keywords: Keywords: Postmodernism, Religion, Foundations, Truth, Power, Ethics.