دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سیدمصطفی طبسی، ۱۳۹۶

بررسی میزان اثربخشی اجرای طرح تدبیر بر کیفیت مدیریت مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار در سال تحصیلی۹۶-۹۵

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی اجرای طرح تدبیر بر کیفیت مدیریت مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار به انجام رسیده است. طرح تدبیر توسط معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش جهت ارتقای مدیریت آموزشگاهی در مدارس ابتدایی سراسر کشور اجرا می‌شود. بدین منظور تأثیر اجرای طرح بر فرآیندهای 7 گانه‌ی (برنامه‌ریزی عملیاتی، آموزش و یادگیری، فعالیت‌های پرورشی و فوق برنامه، سلامت و تربیت بدنی، مشارکت کارکنان، دانش‌آموزان و اولیا، امور اجرایی و اداری و نظارت و ارزیابی) و درنهایت برکیفیت مدیریت مدارس ابتدایی مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش نیمه آزمایشی (پیش آزمون-پس آزمون) می‌باشد. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه مجری طرح تدبیر در شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 96-95 می‌باشد. به دلیل تعداد کم مدارس، حجم نمونه به صورت تمام شماری و 85 مدرسه درنظرگرفته شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است که بر اساس معیارها و فرآیندهای مورد نظر در طرح تدبیر، با 148 سوال بسته براساس مقیاس 7 درجه‌ای لیکرت، طراحی شده است. روایی پرسشنامه به تایید صاحب‌نظران و متخصصان وپایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ به میزان 0.993 تعیین شده است. برای آزمون فرضیه ها باکمک نرم افزار SPSS20 از آزمون های t همبسته و ویلکاکسون استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد اجرای طرح تدبیر تأثیر معنی‌داری بر کیفیت 7 فرایند برنامه ریزی عملیاتی، آموزش و یادگیری، فعالیت‌های پرورشی و فوق‌برنامه، سلامت و تربیت بدنی، مشارکت کارکنان، دانش‌آموزان و اولیا، امور اجرایی و اداری، نظارت و ارزیابی و درنهایت بر کیفیت مدیریت مدارس دارد.

کلیدواژه‌ها: برنامه تدبیر، اثربخشی، تعالی سازمانی، مدارس ابتدایی

M.A. Thesis:

Investigation the Effectiveness of Tadbir Plan Implementation on the Quality of Primary Schools Management in Sabzevar in the academic year 2016-17

The purpose of this study has been performed to Investigation the effectiveness of Tadbir Plan implementing on quality management in Sabzevar primary schools. This plan is being implemented by the Department of Education's Primary Education Department to promote school in elementary schools across the country. To this end, the impact of 7 processes (operational planning, education and learning, educational activities and supermarket plans, health and physical education, employee participation, students and parents, administrative and executive supervision) on the quality of primary school management was checked. This research is a quasi-experimental (pre-test, post-test) in terms of applied purpose and in terms of research method. The statistical society of this study is included all elementary girls' schools and boys that were the administrator of the management plan in Sabzevar, in 2016-17 year. Because of the low number of schools, the amount of the sample as a whole and 85 schools was considered. The research tool is a researcher-made questionnaire that has been designed on criteria and processes which was considered in management plan, with 148 closed questions depending on the 7-degree Likert scale. The validity of the questionnaire was confirmed by experts and the Cronbach's alpha coefficient by 0.993 has been assigned. For testing the hypothesis, SPSS20 software from t-test and Wilcoxon test has been used. The results of this research show that performing of management plan has an effective impact on the quality of 7 processes in operational planning, education and learning, extracurricular activities, health and physical education, employee participation, students and parents, administrative and Official, monitoring and evaluation, and finally the quality of school management.

Keywords: Tadbir Plan, Effectiveness, Organizational Excellence, Primary Schools