دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهرا شریفی فر، ۱۳۹۶

تاثیر معنا درمانی بر سرزندگی خوش بینی و ذهن آگاهی مادران دارای کودک کم توان ذهنی

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش معنا‌درمانی بر سر زندگی، خوش‌بینی و ذهن‌آگاهی مادران فرزند کم‌توان ذهنی شهر سبزوار انجام شد. روش تحقیق نیمه تجربی از نوع پیش¬آزمون- پس¬آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران دارای فرزند کم توان ذهنی شهر سبزوار بود. بدین منظور تعداد 34 مادر دارای فرزند کم توان ذهنی با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش (17 نفر) وکنترل (17 نفر) جایگزین شدند. آن¬گاه از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد.گروه آزمایش مداخله معنادرمانی را 10 جلسه 75 دقیقه¬ای هر هفته یک جلسه دریافت نمود، در حالی که گروه گواه هیچ مداخله را دریافت نکرد. بعد از اتمام برنامه از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. ابزارهای مورد استفاده شامل مقیاس سرزندگی رایان و فردریک (1997)، آزمون جهت گیری زندگی شی یر و همکاران (1994) و پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ (2006) نسخه 14 آیتمی بود. سپس داده¬های جمع¬آوری شده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی(تحلیل کواریانس چند متغیره) با کمک نرم افزار SPSS ویراست 24 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش معنا‌درمانی بر سر زندگی، خوش‌بینی و ذهن‌آگاهی مادران دارای فرزند کم‌توان ذهنی تاثیر مثبت و معناداری داشته است)001/0(p<.

کلیدواژه‌ها: معنادرمانی، سرزندگی، خوش بینی، ذهن آگاهی، کودک کم توان ذهنی

M.A. Thesis:

the effect of logotherapy on gayness, optimism and mindfulness Mothers of child with mental retardation

This study aimed to determine the Effect of logotherapy on vitality, optimism and mindfulness Mothers of child with mental retardation sabzevar. Quasi-experimental design with pre-test and post-test control group.The study population consisted of all mothers with children mentally retarded in Sabzevar. A total of 34 mothers of children with mental retardation sampling method selected and placed randomly in two groups (n =17) and control (n =17) were replaced. Then both groups were given pre-test. The experimental group logo therapy intervention to 10 sessions 90-minute per week of a session, while the control group received no intervention Both groups were then under test. Posttest was taken from both groups. The tools used include Ryan& Feredrik vitality Scale (1997), vitality Orientation Scale, Shyer et al. (1994), and Freiburg Mindfulness Questionnaire (14 items). The collected data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (multivariate covariance analysis) using SPSS version 24 software. The results showed that there was a positive and significant relationship between psychological education on life, optimism and mindfulness of mothers with mental retardation children (p <0.001).

Keywords: logotherapy, vitality, optimism, Mindfulness, mentally retarded child