دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سیدعباس قزی، ۱۳۹۵

دوره تصدی ، تجربه ی حسابرس ،کیفیت حسابرسی و نقدشوندگی سهام

چکیده: با توجه به اهمیت کیفیت سود گزارش شده در تصمیمات اقتصادی و با عنایت به نقش و جایگاه کیفیت حسابرسی در بهبود جنبه‌های مختلف گزارشگری مالی، در این پژوهش به بررسی نقش و تاثیر تصدی و تجربه¬یحسابرس بر کیفیت حسابرسی و نقدشوندگی سهام (به عنوان یکی از شاخصهای کیفیت گزارشگری مالی) نمونه آماری تحقیق 135 شرکت از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران که شامل شرکت‌های بوس اوراق بهادار تهران می‌باشد، متغیرهای مستقل شامل دوره تصدی و تجربه¬یحسابرس و متغیروابسته شامل کیفیت حسابرسی، نقد شوندگی سهام می باشد و متغیرهای کنترلی شامل اندازه شرکت ، سودآوری، فرصت رشد شرکت و اهرم مالی می باشد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که با افزایش تجربه‌ی و تصدی حسابرس، نقدشوندگی سهام بهبود می‌یابد. همچنین نتایج مبین بهبود کیفیت حسابرسی در نتیجه افزایش تصدی و تجربه¬یحسابرس می‌باشد که از نظر آماری از معنی داری لازم برخوردار نمی‌باشد. در نهایت نتایج متغیرهای کنترلی گویای آن است که ارتباط بین فرصت رشد، سوددهی و اهرم مالی با نقدینگی مثبت و معناداراست اما اندازه شرکت دارای تاثیر معنا دار منفی می باشد. و رابطه ی معنا داری از نظر آماری ندارد.

کلیدواژه‌ها: کلمات کلیدی: دوره تصدی حسابرس، تجربه‌یحسابرس، نقدشوندگی سهام، کیفیت حسابرسی

M.A. Thesis:

tenure and experience on audit quality and liquidity of stock

1012/5000 Review: of the indicators of financial reporting) sample of 135 firms, securities Tehran Tehran stock exchange is that include bus companies, independent variables and the dependent variable was included Tjrbh¬Yhsabrs tenure and audit quality, liquidity of stock and control variables including company size, profitability, growth opportunities and financial leverage. The results show that with increasing experience and tenure auditor, improve stock liquidity. Also, we conclude improve audit quality is the result of increased tenure and Tjrbh¬Yhsabrs do not have a statistically significant from. Finally, control variables, the results suggest that the relationship between growth opportunities, profitability and financial leverage with positive cash flow and Mnadarast but firm size had a significant effect is negative. And the relationship is not statistically significant

Keywords: Keywords: auditor tenure, Tjrbh¬Yhsabrs, stock liquidity, quality audit