دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

رساله‌ی دکتری: سپیده یوسف زاده ثانی، ۱۳۹۶

بررسی تاثیر نوع نشاسته فرمولاسیون وپیش تیمار التراسوند بر خواص عملکردی خمیرابه در ناگت مرغ

این مطالعه با هدف تولید ناگت مرغ پوشش داده شده با نشاسته های مختلف ذرت (معمولی، اصلاح شده توسط فراصوت، مقاوم به حرارت و پری ژلاتینه ) درقالب طرح آماری فاکتوریل کاملا تصادفی برای تعیین فرمولاسیون بهینه محصول سوخاری انجام گرفت . برای اعمال سونیکاسیون از دستگاه فراصوت بافرکانس 70 کیلو هرتزدر زمان 5 دقیقه و برای سرخ کردن از سرخ کن مجهز به کنترل کننده دما ( 150، 190و 170 درجه سانتیگراد )و زمان (1 ،3 و5 دقیقه) استفاده شد. تغییرات فیزیکوشیمیایی نشاسته ذرت (جذب آب، حلالیت،خصوصیات میکروسکوپی گرانول) ،خصوصیات فیزیکی خمیرابه(قوام،پیک آپ، خواص رئولوژیکی)و فاکتورهایی نظیرمحتوای رطوبت،درصدجذب روغن،بافت، بازده پخت، تخلخل وخصوصیات حسی برای کیفیت محصول نهایی، مورد ارزیابی قرار گرفتند . خمیرابه های فاقد نشاسته به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شدند . نتایج بدست آمده نشان داد که حلالیت نشاسته در آب از 4 به 86/9 و جذب آب از72/5به42/9 به طور معنی داری افزایش یافت. با اعمال فرآیند صوت، درصد حلالیت،جذب آب و شفافیت نمونه ها افزایش یافت. همچنین عمل آوری با امواج فراصوت،منجربه ایجادتعدادی شکاف و فرورفتگی هایی روی سطح گرانول ها شد. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که فرمولاسیون خمیرابه بر محتوای رطوبت پوسته های سرخ شده اثر معنی داری داشتند (05/0P? ) با افزایش زمان سرخ کردن میزان جذب روغن نمونه ها کاهش یافت . نمونه های پوشیده شده با نشاسته طبیعی ذرت و شاهد تفاوت معنی داری p <0/05))را در ارزیابی پیک آپ از خود نشان دادند.ارزیابی رنگ در نمونه های پیش تیمارشده با فرآیند سونیکاسیون نشان دهنده کاهش معنی داری (05/0P? )در مولفه های * aو b * در طی زمان سرخ کردن3 دقیقه بود، درحالی که مولفه L *به طور معنی داری (05/0P? ) نسبت به تیمار شاهد دردمای سرخ کردن170و 190درجه سانتیگراد افزایش یافت .سفتی نمونه ها به طور معنی داری (05/0P? )کاهش یافت ونمونه هایی که حاوی خمیرابه های پیش تیمارشده با سونیکاسیون بودند، بالاترین امتیازرا در نرمی و رطوبت در 190درجه سانتیگراد به دست آوردند. علاوه بر این، همه خمیرابه ها رفتار رقیق شونده با برش نشان دادند. ویسکوزیته ظاهری تاثیر مثبت و متقابلی را بر روی پارامتر پیک آپ داشت. مقادیر تجربی ضریب همبستگی k از161/6تا466/11Pa.sn و شاخص رفتار جریان n از 412/0 تا 602/0 متغیر بود.نمونه های پیش تیمار شده با سونیکاسیون قابلیت پذیرش بالاتری از لحاظ ارزیابی حسی نسبت به سایر نمونه ها داشتند. بالاترین میزان تخلخل در نمونه های پیش تیمار شده با سونیکاسیون و کمترین در نمونه های حاوی نشاسته معمولی که در 190 درجه سانتیگراد سرخ شده بودند ، دیده شد.

کلیدواژه‌ها: فراصوت ، ناگت مرغ ، خمیرابه ، نشاسته

Ph.D. Dissertation:

Effect of diffrent starches formulation and ultrasound pretreatments on batters functionality of chicken nuggets

This study was tested to evaluate the influences of different maize starches (native, modified with sonication, pre –gelenized, Heat Resistant) replacement in batter coating, based on factorial experiments in a completely randomized design to determine the optimal formulation of breadcrumbs.Samples were sonicated with 70 kHz for 5 minutes and a fryer equipped with a temperature controller (150, 190 and 170 degrees Centigrad) and time (1, 3 and 5 minutes) was used for frying. Physico-chemical changes of corn starch (water absorption, solubility, granular microscopic properties), physical properties of the batter (consistency, pich -up, rheological properties) andquality parameters (pick up, color, oil absorption, moisture content, cooking yield, sensory properties and texture) of chicken nugget were mesured during frying.Batters with no maize starch addition was used as control batter formulation. Obtained result indicated that the rate of starch water solubility and water absorption were increased between 4 to 9.86 and 5.72 to 9.42% respectively. Water solubility and water absorption of the samples increased due to sonication pretreatment. Starch intermolecular interfaces were broken down by sonication diffusion Anova showed that batter formulation (frying time and tempreture) had significant influence (p<0.05) on the moisture content. The oil content of whole nuggets was found to decrease with frying time. Chicken nuggets with native maize starch and control ones differed significantly (P< 0.05) for coating pickup. Color evaluation in samples containing native and sonication pretreatment showed significant (P< 0.05) reduction in a* and b* values at 3 minute frying, whereas L* values were significantly (P< 0.05) increased compared to control treatments at 170 and 190° c. Hardness of chicken nuggets significantly (P< 0.05) decreased especially samples containing sonication pretreatment of maize starches gained the highest score in softness and tenderness at 190° c. Additionally batters illustrated shear tinning behavior. Apparent viscosity had positive impact on coating pick up. Experimental values of consistency coefficient k, varied from 6.150–11.468 Pa.sn and flow behavior index n from 0.412 to 0.602. Sonication pretreatment samples resulted in higher overall acceptability scores and a compared to other samples. The highest amount of porosity was seen in sonication pretreatment samples at 190°C and nuggets containing native starch had the lowest amount. .

Keywords: Sonication, Chicken nugget, Batter, Starch