دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عباس عادلی صباغ، ۱۳۹۵

مردم سالاری در حکومت اسلامی از نظر فقه

مردم‌سالارى یکى از مهم‌ترین بحث‌هاى فلسفه سیاسى بوده و برداشت‌هاى متعددى از آن صورت گرفته است. بر اساس تحلیل فهم تاریخى از واژه دموکراسى و تبیین عناصر اصلى آن، مى‌توان چنین تعریفى از آن ارائه داد: حکومتى است که در آن مشارکت مردم در مسائل سیاسى، و آزادى و تساوى همه در برابر قانون و رضایت مردم نسبت به نظام سیاسى حاکم به رسمیت شناخته شده است. با بررسى آموزه‌هاى اسلامى، به این نتیجه مى‌رسیم که تحقق عناصر موجود در مفهوم مردم‌سالارى مورد اهتمام اسلام نیز بوده است. همین نکته، زمینه مناسبى را براى ارائه الگویى جدید از مردم‌سالارى، پیش روى ما قرار مى‌دهد؛ زیرا در طول تاریخ دموکراسى ناب و خالص وجود نداشته است، بلکه تمام دموکراسى‌ها در چارچوب باورهاى مختلفى محدودیت‌هایى را پذیرفته‌اند. مردم سالاری در حکومت اسلامی و فقه بر اساس آموزه های قرآنی شکل گررفته شده است. کلیدواژه‌ها: دموکراسى، مردم‌سالارى، مردم‌سالارى دینى، حکومت اسلامی ، فقه اسلامی .

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

democracy in the Islamic Republic of jurisprudence

Democracy has been a great concern of political philosophy and its numerous interpretations have been made. has been recognized. The study of the teachings of Islam, to the conclusion that the realization of the elements in the concept of Islamic democracy has been regarded as a priority. This point, fertile ground for providing a new model of democracy before us. It is because throughout history there has never been pure democracy, but democracies all different beliefs within accepted limits.Keywords: mosque, a religious site, acts of worship, legal study Key words: democracy, democracy, religious democracy, Islamic state, Islamic law.

Keywords: