دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمدرضا اکبرنیا، ۱۳۹۵

تحقیق در شخصیت و آرای فقهای نامدار دیار سربداران در قرن چهاردهم

حوزه‌های علوم دینی شیعه در طول تاریخ فقها و مراجع بزرگواری داشته که در برابر جملات انحراف‌ها و کژیها ایستاده‌اند و مشعلی بوده‌اند فرا راه ملّتها. در فراگیری و نشر دانشهای مورد نیاز جامعه جمع آوری ثبت تبویب و تنقیح علوم قرآن آثار و احادیث پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) از هیچ گونه کوششی دریغ نورزیده‌اند. در تبیین و ترویج احکام الهی و مسائل حلال و حرام نیز جدیت و تلاش فراوان داشته و مردمان را از کوثر زلال معرفت خویش سیراب نموده‌اند. ارائه این گونه خدمات با امکانات اندک و دشمنان بسیار و حاکمان و سلاطین ستمگری که برای محو آثار رسالت با تمام نیرو بسیج شده بودند کار آسانی نبوده است و یقین اجر و پاداش آنان کمتر از (جهاد فی سبیل اللّه) نیست. گذشته از مجاهدات و تلاشهای علمی و فرهنگی آنان (که به حق برتر از خون شهیدان است) فقهایی که به سودای اصلاح جامعه و تدبیر خلق برخاسته‌اند و در هر عصری از اعصار دفاع از مقدسات دینی و میهنی و دخالت در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی را سرلوحه کار و زندگی خویش قرار داده‌اند بسیارند. در این پژوهش به بررسی آرای فقهی و نیز زندگانی این عزیزان در قرن 14 دیار سربداران می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها: آراء فقهی، سربداران، فقیه، احکام الهی.

M.A. Thesis:

Study and research scholars of ۱۴th century country life and legal opinions Sarbedaran

Throughout the history of science Shiite religious scholars and authorities have graciously sentences against deviation and Kzhyha the way people were standing and burners. The acquisition and dissemination of knowledge required to collect registration classification society and to refine them works of the Holy Quran and sayings of the Prophet (PBUH) and Ahl al-Bayt (AS) from any attempt Nvrzydhand hesitate. In order to explain and promote the commandments of God and halal and haram issues have also been working hard and clear and the people of Kosar have watered their knowledge. Provide these services with minimal resources and many enemies and oppressors, who rulers and kings with all troops were mobilized to eliminate the consequences mission is not an easy task and surely their reward is less than (Jihad in the path of Allah) is not. his life and work have many. In this study, legal opinions and the life of this beloved land of Sarbedaran described in the 14 th century.

Keywords: Legal Opinions, Sarbedaran, faqih, divine commandments.