دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه قارزی، ۱۳۹۵

مکانیزم های نظارتی ، جریان های نقد آزاد و کارایی سرمایه گذاری

سرمایه‌گذاری در امور مختلف توسط شرکت‌ها همواره به‌عنوان یکی از راه‌های مهم توسعه شرکت‌ها و جلوگیری از رکود مورد توجّه بوده است. در این میان محدودیت در منابع موجب شده است که علاوه بر توسعه سرمایه‌گذاری افزایش کارایی سرمایه‌گذاری از اهمیت فراوانی برخوردار گردد. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مکانیز‌م‌های نظارتی و جریان‌های نقد آزاد بر کارایی سرمایه‌گذاری می¬پردازد. جامعه¬ی آماری پژوهش شامل 109 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره¬ی زمانی 1390 تا 1394 می-باشد. متغیرهای مورداستفاده در این پژوهش شامل کارایی سرمایه‌گذاری به‌عنوان متغیر وابسته و مکانیزم‌های نظارتی و جریان‌های نقد آزاد به‌عنوان متغیرهای مستقل و اهرم مالی، اندازه¬ی شرکت به‌عنوان متغیرهای کنترلی می¬باشند. مکانیزم‌های نظارتی موردبررسی در این پژوهش شامل اندازه‌ی کمیته‌ی حسابرسی و تخصص اعضای کمیته‌ی حسابرسی و اندازه‌ی موسسه‌ی حسابرسی می‌باشد. در این پژوهش ابتدا اطّلاعات جمع‌آوری‌شده با کمک نرم‌افزار SPSS 20 به‌صورت توصیفی بررسی و سپس با آزمون‌های آماری مناسب و تحلیل رگرسیونی با استفاده از نرم‌افزار Eviews 8 به بررسی تأثیر مکانیزم‌های نظارتی و جریان‌های نقد آزاد بر کارایی سرمایه‌گذاری پرداخته‌شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که جریان‌های نقد آزاد و تخصص اعضای کمیته‌ی حسابرسی بر کارایی سرمایه‌گذاری تأثیر معنادار و مستقیم داشته و اندازه‌ی کمیته‌ی حسابرسی، اندازه‌ی موسسه‌ی حسابرسی بر کارایی سرمایه‌گذاری تأثیر مثبت و معناداری ندارد. به‌طورکلی یافته‌های پژوهش نشان داد افزایش جریان‌های نقد آزاد و تخصص اعضای کمیته‌ی حسابرسی باعث بهبود کارایی سرمایه‌گذاری می‌شود.

کلیدواژه‌ها: کارایی سرمایه‌گذاری، مکانیزم‌های نظارتی، اندازه‌ی موسسه‌ی حسابرسی، اندازه‌ی کمیته‌ی حسابرسی، تخصص اع

M.A. Thesis:

Regulatory mechanisms, Free cash flows and Investment performance

Investment in different fields by the companies have always been regarded as one of the most important ways of developing the companies and avoiding the stagnation. Among them, in addition to the development of the investment, limitations in resources puts the investment efficiency on the spotlight. The present study deals with the effect of supervision mechanisms and the free cash flows on the investment efficiency. The statistical population of this study includes 109 companies acknowledged by Tehran Stock Exchange during 2011 -2015. The variables employed in this study refer to the investment efficiency as the dependent variable and to the supervision mechanisms and free cash flows as the independent variables while the financial leverage and the size of the company are considered as the controlling variables. The supervision mechanisms studied in this research consist of the size of the auditing committees, the expertise of the auditing committee members and the size of the auditing institution. Primarily, the data were analyzed by SPSS20 descriptively. Then, using Eview 8 through a tailor-made statistical test and the regression analysis, the effect of supervision mechanisms as well as the impact of free cash flows on the investment efficiency was examined. The results obtained in this study indicate that the free cash flows and the expertise of the auditing committee members significantly and directly have an effect on the investment efficiency and the size of the auditing committee , but the size of the auditing institution does not positively and significantly affect the investment efficiency. In conclusion, the findings of the study demonstrated that the rise in free cash flow and the expertise of the auditing committee proved to improve the efficiency of the investment.

Keywords: Investment Efficiency, Supervision Mechanisms, Size of Auditing Institution, Size of Auditing Commit