دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی کریمی، ۱۳۹۵

بررسی فقهی تقبیل در مذاهب اسلامی

بستگی به بافت و فرهنگ، یک تقبیل (بوسه) می‌تواند بیان کننده احساسات مختلفی از جمله: عشق، شور، محبت، احترام، سلام، دوستی وموفقیت و سایر موارد باشد. همچنین بستگی به فرهنگ، روابط و زمینه موجود، امکان دارد که یک شخص کسی را از لب‌ها، گونه، سر، دست ببوسد که هر کدام از این حالات معنی و مفهوم متفاوتی در اجتماع داشته باشد. انواع بوسه را می‌توان به طور خلاصه به دو گونه خوب و بد تقسیم کنیم: بوسیدن‌های خوب: بوسیدن والدین، بوسیدن همسر، بوسیدن فرزند بوسیدن‌های بد: بوسیدن نامحرم حرام و «زنای دهان» دانسته شده، علاوه بر نامحرم، بوسیدن پسربچه و دختربچه با شهوت نیز شدیداً نهی شده است. در فقه اسلامی درباره تقبیل و محل تقبیل و چگونگی آن بحث فراوان شده است. در این پایان نامه به بررسی فقهی تقبیل در مذاهب مختلف می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها: تقبیل، بوسیدن، حکم فقهی، مذاهب اسلامی.

M.A. Thesis:

Tqbyl legal study in Islamic schools

Depending on the context and culture, a Tqbyl (kiss) can express a range of emotions including love, passion, affection, respect, greeting, friendship, success and other data. It also depends on the culture, relationships and existing fields, it is possible that a person as from the lips, cheek, head, hand kiss each of these cases differently in the social sense. Kiss types can be briefly divided into two kinds, good and bad: Bvsydnhay good: Parents kissing, kissing wife, kissing children Bad Bvsydnhay: Kissing strangers is forbidden, "Zina mouth" known, in addition to strangers, kissing the boy and girl with lust is also strictly forbidden. In Islamic jurisprudence Tqbyl and Tqbyl place and how it has been debated. In this thesis, we jurisprudence Tqbyl in different religions.

Keywords: Taqbyl, kissing, sentencing jurisprudence, Islamic schools.