دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: جواد احمدی نسب، ۱۳۹۶

افشای اطلاعات اختیاری،هموارسازی سود و ارزش شرکت

موضوع پژوهش حاضر بررسی رابطه افشای اطلاعات اختیاری و هموار سازی سود با ارزش شرکت‏‏‏‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. از آنجا که عوامل موثر بر ارزش شرکت یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث امروزه می‌باشد از این رو در این تحقیق رابطه‌ی بین افشای اطلاعات اختیاری و هموارسازی سود مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این پژوهش نمونه‌ای به تعداد 164 شرکت از شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره‌ی زمانی 1390 تا 1394 (یک دوره‌ی پنج ساله) مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رابطه‌ی مثبت و معناداری بین افشای داوطلبانه‌ی اطلاعات با ارزش شرکت‌ها وجود داشته هم‌چنبن بین هموار‌سازی سود با ارزش شرکت رابطه‌ی معنا داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: افشاء اطلاعات اختیاری، هموارسازی سود، ارزش شرکت، Q توبین

M.A. Thesis:

voluntary information disclosure ٫ income smoothing and firm value

The relationship of Subject examine between voluntary disclosure and income smoothing is the company value listed on Tehran Stock Exchange . today Since the factors affecting the value of the company is an Important topics discussed, Therefore , in this study relationship between voluntary disclosure of information and income smoothing. the number of 164 sample of manufacturing firms listed in the Stock Exchange of tehran during the period 2011 to 2015 ( a period of five years old) was Examined. The findings show that a significant positive relationship between voluntary disclosure of information by the Company value, and also show there is not significant between income smoothing with the company value.

Keywords: voluntary information disclosure, income smoothing, company value, Q Tobin