دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: میثم زارعی، ۱۳۹۵

بررسی فقهی حقوقی اذن و اجازه در روابط خانوادگی و معاملات

مسأله اذن واجازه در آثار فقهی و حقوقى ، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است. نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه امامیه، این حقیقت را آشکار مى‏سازد که اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزایى دارد. در حقوق خانواده نیز، نقش و اهمیت اذن، به وضوح در جاى جاى مواد قانون مدنى و ابواب فقه دیده مى‏شود. اعتبار اذن ولىّ درنکاح دختر یا پسر صغیر و نیز در نکاح باکره، شرط بودن اذن زن درنکاح شوهر با برادرزاده یا خواهرزاده زن و نیز موقوف ‏بودن ازدواج ‏زن‏ ایرانى ‏باتبعه ‏خارج ،براذن ‏دولت ، ازجمله ‏این ‏موارد است.

کلیدواژه‌ها: اذن ،اجازه، معاملات ، خانواده ، ازدواج

M.A. Thesis:

Legal andjudicial study permission in family relationships and transactions

: Divorce is a right which is legislated vindication of the men. There are many traditions in this regard and in Article 1133 of the Civil Code Iran has insisted on. However, there are cases in Islam and the Iranian Civil Code expressly allows a judge at the request of the wife, the divorce decree. Given the state of our present society, particularly in the field of family relationships, marital duties argued that if a man of his burden, whether woman can not divorce? This thesis is trying to use the verses and traditions and rules, to answer the questions above. In this regard, the proof of legal divorce, stated that the divorce is irrevocable type and in addition to that stipulated by law, contains other examples as well

Keywords: divorce, divorce ruling, divorce, judicial, hardship, absent, disobedience, self-control