دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رضا راه چمنی، ۱۳۹۶

قابلیت مقایسه صورت های مالی و ریسک سقوط قیمت سهام

مدیران به عنوان مسئول تهیه صورت‌های مالی با آگاهی کامل از وضعیت مالی واحد تجاری و با برخورداری از اطلاعات بیشتر نسبت به سرمایه‌گذاران و اعتبار‌دهندگان، به طور بالقوه سعی می‌کنند تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند و در این راستا تمایل دارند که افشای اخبار بد را به تأخیر انداخته و اخبار خوب را هر چه سریع‌تر شناسایی کنند. تمایل مدیران به پنهان‌کردن و عدم افشای اخبار بد، منجر به ایجاد ریسک سقوط قیمت سهام می‌شود. این پژوهش با هدف بررسی رابطه‌ی بین قابلیت مقایسه‌ی صورت‌های مالی و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادارتهران انجام گرفته است. نمونه‌ی مورد بررسی مشتمل بر 183 شرکت در دامنه‌ی زمانی پژوهش (1394-1388) بوده است. با بررسی نمونه مورد مطالعه از شرکت‌ها و با استفاده از آزمون‌های آماری، درصدد یافتن پاسخی به این سؤال‌ اساسی است که آیا بین قابلیت مقایسه‌ی صورت‌های مالی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه وجود دارد؟ بر اساس نتایج پژوهش و آزمون‌های آماری در سطح خطای پنج درصد می‌توان گفت بین قابلیت مقایسه‌ی صورت‌های مالی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه‌ی معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: قابلیت مقایسه‌ی صورت‌های مالی، ریسک سقوط قیمت سهام، اندازه‌ی شرکت، اهرم مالی.

M.A. Thesis:

Financial statement comparability and stock price crash risk

As responsible for preparing financial statements and with knowledge of the financial statements of the entity and having more information than investors and creditors, managers are potentially trying to make the image of the business unit desirable and in this regard, they tend to delay the disclosure of bad news and identify good news as soon as possible. The tendency of managers to hide and not disclosing the bad news, however, Leading to stock price crash risk. This paper aimed to investigate the relationship between the ability to comhc pare financial statements and the stock price crash risk in firms listed in the Tehran Stock Exchange (TSE). The sample consisted of 183 firms in the determined time scope (2009-2015). By examining the sample and using statistical tests as well, the paper seeks to answer this fundamental question “is there any a relation between the ability to compare financial statements and the stock price crash risk?”. Based on the results of the research and statistical tests at the level of error of %5, it can be said that “there is a significant relationship between the ability to compare financial statements and the stock price crash risk”.

Keywords: The ability to compare financial statements, stock price crash risk, size of the firm, Financial Lev