دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسین رزم نیا، ۱۳۹۶

بررسی پایداری بیان فاکتور ۹ نوترکیب در سلول های پایدار S۲-F۹

برای تولید پروتئین های نوترکیب بطور معمول از رده های سلولی نوترکیبی استفاده می کنند که بطور مداوم و به دفعات گسترده کشت ، پروتئین نوترکیب را تولید می کند.سلول های حشره دروزوفیلا با توانایی ورود چندیدن کپی از یک کاست بیانی در ژنوم خود، احتمالا می تواند تمامیت پلاسمید را طی دوره های تکثیر در این راستا، تولید فاکتور IX در سلول های پایدار S2-FIX در شرایط نگهداری و کشت طولانی مدت بررسی کند.سلول های پایدار S2-FIX در بازه های زمانی 0 ، 3 ، 6 و 12 ماهه قبل و بعد از واریز کردن تکثیر شدند و بعد از القاء ، بیان آنها بررسی گردید.نتایج نشان داد که طی تکثیر طولانی ، بیان فاکتور IX کاهش چندانی ندارد که این موید حفظ تمامیت پلاسمید ها در سلول های S2 می باشد.

کلیدواژه‌ها: سلول های پایدار S2-F9 ، فاکتور 9 ، پایداری بیان ،

M.A. Thesis:

Study of the stability of hFIX expression of in stable S2-hFIX cells

In order to produce recombinant proteins, they typically use recombinant cell lines that continuously produce recombinant proteins during re-cultivating. Drosophila insect cells with the ability of integration to multiple copies of an expression cassette in their genome may preserve the integrity of the plasmid plasticity throughout replication periods and in this regard the production of factor IX in stable S2-FIX cells under long storage conditions were examined. S2-FIX stable cells were multiplied at 0,3, 6 and 12 months before and after transplantation were cultured. After induction the expression of factor IX was studied. The results showed that during proliferation the expression of the factor has not significantly reduced which confirms the integrity of plasmids in S2 cells.

Keywords: stable S2-hFIX cells ، Study of the stability ،