دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ابوالحسن داورزنی ، ۱۳۹۶

دستکاری سود و تغییر حسابرس

هدف اصلی از این تحقیق بررسی رابطه دستکاری سود و تغییر حسابرس بر اساس اطلاعات شرکت های فعال در بازار سرمایه است. در این تحقیق دستکاری واقعی سود از جنبه دستکاری در جریان های نقدی، هزینه‌ی عمومی، اداری و فروش، موجودی ها و هزینه های تولید مد نظر قرار گرفت. در این تحقیق کاربردی با رویکرد توصیفی- همبستگی و از نوع پس رویدادی (مبتنی بر اطلاعات گذشته و تاریخی)، شواهد مورد نیاز از اطلاعات موجود در گزارشگری (صورت‌های مالی، گزارش حسابرس، اطلاعات بازار سرمایه) شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران طی بازه زمانی سال های 1388 الی 1394 (دوره هفت ساله) گردآوری شد. به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک اطلاعات از نمونه ای 183 تایی از شرکت ها، جمع آوری و توسط نرم¬ افزار آماری استاتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از رگسیون های چند متغیره با رویکرد پانل دیتا در سطح خطای پنج درصد نشان داد: بین دستکاری سود از طریق دستکاری در جریان های نقدی و تغییر حسابرس رابطه‌ی معنی‌داری وجود ندارد. بین دستکاری سود از طریق دستکاری در هزینه‌ی عمومی، اداری و فروش و تغییر حسابرس رابطه‌ی معنی‌داری وجود ندارد. بین دستکاری سود از طریق دستکاری در موجودی ها و تغییر حسابرس رابطه‌ی معنی‌داری وجود ندارد. بین دستکاری سود از طریق دستکاری در هزینه های تولید و تغییر حسابرس رابطه‌ی معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: دستکاری سود، جریان های نقدی، هزینه‌ی عمومی، اداری و فروش، موجودی ها، هزینه های تولید، تغییر حسابرس

M.A. Thesis:

Earnings manipulation and Change of Auditor

The main purpose of this study was investigation of the relationship between earnings manipulation and auditor change based on data from companies operating in the capital market. In this study, real earnings manipulation was considered in terms of manipulation of cash flows, public, administrative and selling expenditure, inventory, and production costs. Using ex post facto (based on the past and historical information) and descriptive-correlational approach in this applied research, evidences required from information in reporting (financial statements, auditor's report, capital market information) of companies listed in the Tehran Stock Exchange between the period of 2009 to 2015 (seven years old) were collected. Information obtained from 183 selected sample companies were gathered by systematic deletion sampling method and analyzed by statistical software STATA. Results of testing hypotheses using multivariate regressions with panel data approach at error level five percent showed that there is a significant relationship between earnings manipulation through the manipulation of the cash flows and change of auditor. There is a significant relationship between earnings manipulation through the manipulation of public, administrative and selling expenditure with change of auditor. There is a significant relationship between earnings manipulation through the manipulation of inventory and change of auditor. There is a significant relationship between earnings manipulation through the manipulation of production costs and change of auditor.

Keywords: Earnings manipulation، Cash flows – Public, administrative and selling expenditure، Inventory.