دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علیرضا رعنایی، ۱۳۹۷

شفافیت سود ، هزینه سرمایه و بازده اضافی سهام

هدف این پژوهش یافتن رابطه¬ی بین شفافیت سود، هزینه¬ی سرمایه بر بازده اضافی است، شفافیت سود مبتنی بر قدرت تبیینی ‏بازده سود است. بدین معنی که تا چه حد اندازه گیری ها با تغییرات سود در ارزش شرکت ارتباط دارد. اگر چه سرمایه گذاران ‏می توانند اطلاعات مربوط به تغییرات در ارزش شرکت را از سود و یا از منابع دیگر به دست آورند، اندازه گیری ها تنها نشان ‏دهنده میزان سود و تغییر در سود، و اطلاعات مرتبط با سود و تغییر در سود و بازده ها خواهد بود. باتوجه به اینکه رابطه بین ‏هزینه سرمایه و بازده اضافی و شفافیت سود از مباحث جدید حسابداری و مدیریت مالی محسوب می شود. این تحقیق به ‏بررسی رابطه هزینه سرمایه (با استفاده از مدل فاما و فرنچ و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای) و شفافیت سود می پردازد. ‏در مرحله بعد رابطه بین بازده اضافی (با استفاده از مدل فاما و فرنچ و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای) و شفافیت سود ‏پرداخته میشود. در مرحله انتهایی نیز دقت برآورد مدل فاما و فرنچ نسبت به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای در روابط ‏فوق مقایسه میگردد. بدین منظور از اطلاعات مالی 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1395- ‏‏1391 استفاده شده است. این پژوهش از لحاظ طبقه بندی پژوهش بر مبنای هدف، از نوع کاربردی، از لحاظ طبقه بندی بر ‏حسب روش، از نوع توصیفی و از میان انواع پژوهش های توصیفی، از نوع همبستگی می باشد. گفتنی است رویکرد این ‏پژوهش، پس رویدادی (استفاده از داده های رویدادهای گذشته) است. در تحقیق حاضر روش آماری استفاده شده به منظور ‏تجزیه و تحلیل داده‌ها، روش رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده‌های ترکیبی است. لذا نرم افزار استفاده شده نیز نرم افزار ‏EVEIWS‏ است که قابلیت چنین تجزیه و تحلیلی را دارا می باشد. نتیجه نهایی پذیرش‎ ‎فرضیه اول می‎¬‎باشد که حاکی از ‏وجود رابطه منفی و معنی‎¬‎دار بین هزینه سرمایه با استفاده از مدل فاما و فرنچ و شفافیت سود می‌باشد. همچنین نتایج نشان ‏دهنده پذیرش‎ ‎فرضیه دوم می‎¬‎باشد که حاکی از وجود رابطه منفی و معنی‎¬‎دار بین هزینه سرمایه با استفاده از مدل قیمت گذاری ‏دارایی سرمایه ای و شفافیت سود می‌باشد. همچنین فرضیه سوم پذیرفته میشود که حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی‎¬‎دار بین ‏بازده اضافی با استفاده از مدل مدل فاما و فرنچ و شفافیت سود می‌باشد. نتایج نشان دهنده پذیرش‎ ‎فرضیه چهارم می‎¬‎باشد که ‏حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی‎¬‎دار بین بازده اضافی با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای و شفافیت سود است. ‏از طرفی نتیجه نهایی پذیرش فرضیه پنجم می باشد یعنی مدل فاما و فرنچ در برآورد رابطه¬ی بین شفافیت سود و هزینه¬ی ‏سرمایه¬ نسبت به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه¬ای دارای دقت بیشتری است. در نهایت نتیجه نهایی پذیرش فرضیه ششم می ‏باشد یعنی مدل فاما و فرنچ در برآورد رابطه¬ی بین شفافیت سود و بازده اضافی نسبت به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه¬ای ‏دارای دقت بیشتری است.‏

کلیدواژه‌ها: شفافیت سود، هزینه سرمایه، بازده اضافی

M.A. Thesis:

Transparency profits٫ capital costs and additional returns stock

The purpose of this study is to find the relationship between Earnings Transparency, the cost of capital on additional returns. Earnings Transparency based on the explanatory power of profitability. That is, to what extent measurements are related to changes in profit in the company's value. Although investors can obtain information on changes in the company's value from profit or from other sources, the measure only represents the amount of profit and change in profit, and information related to profit and change in profit and Returns will be. Considering that the relationship between cost of capital and additional returns and Earnings Transparency are considered as new issues in accounting and financial management. This research examines the relationship between capital cost (using the Fama and French model and capital asset pricing model) and Earnings Transparency.In the next stage, the relationship between extra returns (using the Fama and French model and capital asset pricing model) and Earnings Transparency are paid. At the final stage, the accuracy of the Fama and French models is compared to the capital asset pricing model in the above-mentioned relationships. For this purpose, financial information of 108 companies listed in Tehran Stock Exchange has been used during the years 1395-1391. This research is a type of correlation in terms of categorization of purpose-based research, applied type, descriptive categorization, and descriptive type of research. The approach of this research is then an event (using past event data). In this research, the statistical method used to analyze the data is multivariate regression method using combined data. So the software used is EVEIWS software, which has the capability of such an analysis. The final result is the acceptance of the first hypothesis, suggesting a negative and significant relationship between capital cost using the Fama and French model and Earnings Transparency. The results also indicate the acceptance of the second hypothesis, suggesting a negative and significant relationship between capital cost using capital asset pricing model and transparency of profit. Also, the third hypothesis is accepted, suggesting a positive and significant relationship between the additional returns using the Fama and French model and Earnings Transparency.The results indicate acceptance of the fourth hypothesis that there is a positive and significant relationship between the additional returns using capital asset pricing model and Earnings Transparency. On the other hand, the final result is the acceptance of the fifth hypothesis, that is, the Fama and French models are more accurate in estimating the relationship between Earnings Transparency and capital cost relative to the capital asset pricing model. Finally, the final result is the acceptance of the sixth hypothesis, that is, the Fama and French models are more accurate in estimating the relationship between profit .

Keywords: transparency and return on investment in the capital asset pricing model