دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رضا طیبی، ۱۳۹۵

اظهار نظر تعدیل شده حسابرس و تأمین مالی برون سازمانی

شرکت¬ها برای اجرای پروژه¬های سرمایه¬گذاری سودآور در دسترس، تصفیه¬ی بدهی¬های موعد رسیده، افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی نیاز دارند. توانایی شرکت¬ها در تعیین منابع مالی مناسب و تصمیم¬گیری صحیح در این خصوص از عوامل اصلی موفقیت شرکت به شمار می¬رود. همچنین کنترل بر گزارشگری مالی و گزارش حسابرسان مستقل طبق بیانیه¬ی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، جهت پیشبرد اهداف خرد و کلان شرکت دارای اهمیت می¬باشد. حسابرسی یک فرآیند اعتباربخشی است که اعتبار اطلاعات در دسترس سرمایه¬گذاران و اعتباردهندگان را افزایش می¬دهد و این اطمینان نسبی را برای استفاده¬کنندگان از صورت¬های مالی ایجاد می¬کند که صورت¬های مالی عاری از اشتباه یا تحریف بااهمیت می¬باشند. اما حسابرس با ارائه¬ی اظهارنظر تعدیل شده ریسک اطلاعات ارائه شده را افزایش می¬دهد. از این¬رو تحقیق حاضر با هدف بررسی و شناخت ارتباط بین اظهارنظر تعدیل شده¬ی حسابرس و تأمین مالی برون سازمانی شرکت انجام شده است. در این راستا با طرح فرضیه¬ی تحقیق در پی اثبات ارتباط معنی¬دار بین اظهارنظر حسابرس مستقل و تأمین مالی برون سازمانی است و در این راستا در مدل فرضیه از متغیرهای کنترلی شامل فرصت¬های رشد، اندازه¬ی شرکت، نسبت وجه نقد، جریان¬های نقد حاصل از فعالیت¬های عملیاتی و ریسک ورشکستگی استفاده نموده است. برای گردآوری داده¬ها، اطلاعات 163 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی سال¬های 1389 الی 1393 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این است که بین اظهارنظر تعدیل شده¬ی حسابرس و تأمین مالی برون سازمانی ارتباط منفی (معکوس) و معنی¬داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: اظهارنظر تعدیل شده‌ی حسابرس، تأمین مالی برون سازمانی، فرصت‌های رشد، جریان‌های نقد حاصل از فعالیت‌های

M.A. Thesis:

qualified Auditopinion and External financing

In order to perform available and profitable investing projects, credited refinements, increasing the current invest and paying the profits to the shareholders the companies need financial resources. The companies abilities to assign suitable financial resousces and decission making are the most important factors in a company achievement.Also controlling the financial reporting and the independent auditors’ reports is really important to enhance the company’s major and minor aims according to Tehran stock exchange organization announcement. Auditorship is a crediting process which promotes the information credit among the investors and creditors and creates a proportional certainty for the ones who apply finantial sheets which are really important not to be mistaken or prevented. By presenting a tempered pronouncement the risk of presented information will be increased. So, this research is done to analyze and recognize the connection between the tempered pronouncement and intra organizational money suuplies of the company. In this way the hypothetic models of controlling variations like growth oportunities, the size of the company, the cash portion, the cash currents of operational activities and bankrupcy risks is used. To gather the data, the 163 accepted companies in Tehran stock exchange organization between 1389 to 1393 has bee analized. The results show that there is an adverse ralation between tempered pronouncement of the auditors and intra organizational financial resources.

Keywords: Tempered pronouncement of the auditor, The intra organizational financial resources, The growth opor