دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فرشته سادات موسوی فرد، ۱۳۹۶

بررسی فقهی حقوقی جعاله در فضای مجازی

جعاله در فضای مجازی: امروزه بسیاری از مردم از شبکه جهانی یا اینترنت برای مبادله پیام یا فعالیت های دیگر استفاده می کنند.این شبکه ها فاصله زمانی و مکان یرا از بین برده.این فن آوری فضای اشتراکی ایجاد کرده است.از طرفی این فضا شرایط سواستفاده برای افراد بزهکار را فراهم کرده است.که برای مقابله با آن نیازمند تدوین قوانین جدیدی هستیم که حقوق سایبری نام دارد.با این قابلیت و مشخصه محل وقع جعاله،محل شروع آن،محل اتمام،کشف ادله و..در نگاه اول مفقود و کشف آن غیر ممکن به نظر می رسد.مثلا اگر شخصی وجهی از طریق حساب به حساب دیگری انتقال دهد چون دیگری این کار را انجام می دهد جعاله صورت گرفته است.به عبارت دیگر:جعاله در لغت عبارت است از مالی که دربرابر انجام کاری قرار داده می شود.

کلیدواژه‌ها: جعاله ، نظر فقه ها ، بانک اسلامی ، انقلاب اطلاعات ، جرائم در فضای مجازی

M.A. Thesis:

legal legal study presented in cyberspace

Presented in cyberspace: Today, many people use the World Wide Web or Internet to exchange messages with their other activities. These networks are destroyed in time and space. Technology has created this shared space. The advantage for the offender has provided this space requirements that new laws are needed to deal. The name of the Cyber Law. With this feature and characteristic place of reward, where it starts, the completion of the discovery of evidence and ... at first glance seem to be missing and found it impossible. For example, if a person transfers funds from the account to another because you can do it another has been presented. In other words presented in the financial dictionary that can be placed against doing something.

Keywords: Reward, in terms of jurisprudence and Islamic banks, the information revolution, crime in cyberspace