دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: الهه صالح ابادی، ۱۳۹۵

فرمولاسیون پرتزل بدون گلوتن کم کالری با استفاده از آرد برنج و صمغ های بومی دانه های ریحان و کتیرا

محصولات آردی از پرمصرفترین محصولات غذایی در سراسر جهان محسوب می¬شود. پرتزل یک نوع نان پخته شده از خمیر به شکل گره است. پرتزل اغلب با چاشنی‌ها و طعم‌های مختلف مثل شکری، یا به همراه دانه‌ها و مغزهای خوراکی تهیه می‌شود. در سال¬های اخیر، استفاده از صمغ¬ها به منظور افزایش کیفیت و خواص تغذیه¬ای محصولات آردی، مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق از آرد برنج به جای آرد گندم (به منظور استفاده افراد دارای بیماری سیلیاک) استفاده شد. به منظور بهبود بافت پرتزل برنجی از صمغ¬های دانه ریحان و کتیرا به میزان 2/0، 4/0، 6/0 در صد استفاده شد. پرتزل¬های تولیدی در روزهای 1، 10 و 20 از نگهداری مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر تیمار بر میزان پراکسید، بافت، PH، رطوبت، خاکستر و حجم پرتزل تولیدی معنی¬دار (05/0< p) و awغیر معنی دار (05/0< p) بود. اثر زمان نیز بر میزان پراکسید، بافت، PH، رطوبت و aw پرتزلهای تولیدی معنی¬دار (05/0< p) و خاکستر و حجم غیر معنی دار (05/0< p) بود. استفاده از 2/0 درصد صمغ دانه ریحان باعث بهبود خواص فیزیکوشیمیایی و حسی گردید.

کلیدواژه‌ها: پرتزل، فعالیت آبی، Ph، پراکسید، رطوبت

M.A. Thesis:

Formulation of low calorie gluten free pretzel with rice flour and gum native seeds٫ basil and tragacanth

Product of flour is the most widely consumed food products around the world. Pretzel, a type of baked bread from batter is in the shape of knot. Pretzel, often with condiments and a variety of flavors, like a lion, or with seeds, and nuts, prepared. In recent years, the use of resins to enhance the quality and nutritional properties of flour products, is taken into consideration. In this study, was used rice flour instead of wheat flour (to use for people with celiac disease). In order to improve the rice pretzeel texture was used basil seeds and tragacanth gums the amount 0.2, 0.4 and 0.6 per cent. Manufacturing pretzel were tested on days 1, 10 and 20 of storage. analysis of variance showed that the effect of treatments on the amount of peroxide, texture, PH, moisture, ash, and volume, of pretzel productive significant (p<0.5) and non-significant on the aw (p>0.5), so the effect of time, on amount of peroxide, texture, PH, moisture and aw pretzel productivesignificant (p<0.5) and non-significant the ash and volume (p>0.5), respectively 0.2% of basil seed gum improves the PHizicochemical and sensory properties of pretzel.

Keywords: Pretzel, water activity, Ph, peroxide, moisture