دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مریم ایزی، ۱۳۹۵

منجزات مریض در مذاهب خمسه

هر انسانی در حیات خود مختار است که در اموال خود هرنوع تصرف عاقلانه ای را انجام دهد. چه سالم و چه مریض باشد. ولی در مورد انسان مریض دو توع تصرف در اموال وجود دارد که یکی وصیت ( تصرف معلق بر مرگ ) و نوع دوم هم تصرف منجز می باشد . منجَّزات مریض به معنای تصرفاتی قـطعی‌ اسـت‌ که از سوی مریض درخصوص اموال و دارایی هایش صادر می‌شود. این تصرفات ممکن است دو صورت داشته باشد: یکی اینکه در آن بذل و بخششی وجود نداشته باشد و چیزی‌ به صورت مجّانی در اختیار کسی قرار‌ نگیرد‌ که‌ در این صورت اختلاف نظری‌ پیش‌ نمی‌آید.‌ دیگر اینکه مریض اموال و داراییهای خود را بـه صـورت تبرّعی در اختیار دیگران قرار دهد؛ مثلاً هبه و بخششی داشته‌ باشد،‌ بنده‌ای‌ آزاد کند، مالی را وقف یا معاوضه کند‌ و در آن بذل و بخششی داشته باشد و امثال آن. در این صورت اختلاف نظر پیش مـی‌آید کـه آیـا‌ مریض‌ بدون‌ اجازه ورثه مـی‌تواند از اصـل تـرکه برداشت کند یا برداشت‌ او منوط است به اجازه وارث.هدف این پایان نامه بررسی منجزات مریض از دیدگاه مذاهب خمسه می باشد .

کلیدواژه‌ها: کلید واژه ها : منجزات مریض ، انسان سالم ، وصیت ، مذاهب خمسه ، اموال مریض

M.A. Thesis:

Monjezi sick in schools Khamse

Every human being is autonomous life in their property seized any wise to do. What is healthy or sick. But the sick man of property seized two facto investigation that one will (pending takeover of death) and the second type of seizure is incontrovertible. Tsrfaty sick definite means certain that the patient is issued with respect to property and assets. This may either be a possession. One is that it is not giving something for free and share it with anyone not involved in the case of disagreement ago Nmyayd.

Keywords: Keywords: Monjezi sick, healthy man, wills, religions Khamse, property patient