دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سید رضا عسکری، ۱۳۹۶

سایر حسابها ی دریافتنی، تامین مالی بانک ها و عملکرد شرکت

بانک ها یکی از تامین کنندگان اصلی سرمایه در شرکت‌ها هستند. کنترل بانک ها عملکرد شرکت ها را بهبود می بخشد و بی‌کفایتی در بانکداری می تواند قدرت انضباطی حقوق صاحبان سهام در بازار سرمایه را کاهش دهد. در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر سایر حسابهای دریافتنی و تسهیلات مالی بانکی شرکت ها بر عملکرد آنها از سه منظر سود، نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در بازه زمانی 88-1393 داده های 162 عضو نمونه توسط روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از عدم ارتباط نسبت وام بانکی و سایر حساب های دریافتنی با عملکرد شرکت بوده است. به بیان دیگر می توان گفت سیستم بانکی دولتی حاکم بر کشور ناکارآمد نبوده است و شرکت ها نتوانسته اند از طریق فعالیت های غیر قانونی وام‌های بیشتری اخذ نمایند. درنتیجه سیستم بانکی کارآمد منجر به نظم بیشتر در شرکت ها می‌گردد.

کلیدواژه‌ها: سایر حسابهای دریافتنی،تامین مالی بانکی،سود عملیاتی،نرخ بازده دارایی ها،نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

M.A. Thesis:

other accounts receivable ,bank financing and corporate performance

Banks are one of the main suppliers of capital in the companies. Controlled banks improves corporate performance and incompetence in banking could reduce the disciplinary power of equity in the capital market. In this study was to evaluate the effect of other accounts receivable and Financial Facilities Company on their performance from three perspectives: profitability, return on assets and return on equity in the 1393-1388 data from 162 sample using ordinary least square regression case tested. The results of this study showed no association of bank loans and other accounts receivable with the performance of the company. In other words we can say that the banking system was inefficient government of the country and have not been able to obtain loans through illegal activitie The result, an efficient banking system is leading to more discipline in companies

Keywords: bank finacing-operating profit-return on assets- return on equity Other accounts receivable