دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی کرابی، ۱۳۹۶

محافظه کاری شرطی و پایداری اجزای اقلام تعهدی

محافظه¬کاری یا احتیاط در گزارش صورت های مالی توسط مدیران منجر به رفتار نامتقارن سود یا زیان می¬شود. در این تحقیق رابطه بین محافظه¬کاری شرطی با پایداری سود و اجزاء سود مورد بررسی قرار می¬گیرد و از آنجا که طبق مبانی نظری محافظه کاری مدیران بیشتر در گزارش بخش تعهدی سود است، از¬این¬رو تمرکز بیشتر بر پایداری اقلام تعهدی سود و اجزاء آن می¬باشد. به این منظور رابطه مذکور برای 124 شرکت در بین سال¬های 1393-1387 مورد آزمون قرار گرفت و نتایج آن حاکی از این است که اولاً محافظه کاری بر پایداری سود و اجزاء آن (نقدی و تعهدی) رابطه منفی دارد و دراین میان محافظه کاری بیشتر بر پایداری جزء تعهدی تاثیر منفی داشته و آن را بیشتر از جزء نقدی کاهش می¬دهد. ثانیاً محافظه کاری شرطی بر گزارش مدیران از اجزاء کمتر مطمین اقلام تعهدی تاثیر بیشتری داشته و از این رو پایداری این اجزاء را بیشتر کاهش می¬دهد.

کلیدواژه‌ها: محافظه‌کاری، پایداری اقلام تعهدی، صورت‌های مالی، محافظه‌کاری‌ شرطی

M.A. Thesis:

Conditional conservatism and stability of the components of accruals

Conservatism or caution for financial reporting by managers led to profit or loss is asymmetric behavior. In this study, the relationship between conditional conservatism on earnings persistence and earnings components are examined. Since the theoretical foundations of conservative underwriting department managers report a profit, hence greater focus on sustainability accruals and its components. For this purpose, the relationship between the years 1387 to 1393 for the 124 companies from The Tehran Stock Exchange examined. The results suggest that, first of conservatism on earnings persistence components (cash and accrual) have a negative relationship. furder more conservative reduces the persistence of less reliable accruals more than it reduces the persistence of more reliable accruals.

Keywords: : Conservatism, sustainability of accruals, finantial statement, conditional conservatism