دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سعید اطهری زاده، ۱۳۹۵

ساختار مالکیت، ویژگی حسابرس، بحران مالی و کیفیت سود

چکیده به دلیل اینکه سود گزارش شده به صورت گسترده مورد استفاده ی تحلیل گران و سایر استفاده کنندگان از صورت‌های مالی قرار می‌گیرد، میزان سودمندی و کیفیت آن اغلب مورد توجه دانشگاهیان، محققان و مجامع حرفه ای قرار داشته است. به همین جهت در این پژوهش به تعیین رابطه‌ی بین برخی از ویژگی‌های شرکت شامل ساختار مالکیت (مالکیت نهادی و مالکیت خانوادگی)، کیفیت حسابرسی (تجربه حسابرس و اندازه حسابرس) و آشفتگی مالی با کیفیت سود پرداخته شده است. جهت اندازه گیری کیفیت سود از شاخص اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. باتوجه به اینکه 135شرکت ازشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند،نتایج حاصل از تخمین با بکارگیری داده‌های تابلویی نمایانگراین است که مالکیت خانوادگی سبب کاهش کیفیت سود می‌شود. همچنین نتایج مبین این موضوع است که افزایش آشفتگی مالی سبب افزایش مدیریت سود حسابداری شده که می‌توان از این موضوع نتیجه گیری کرد که، آشفتگی مالی کاهش کیفیت سود را به دنبال دارد. کلمات کلیدی: ساختار مالکیت، کیفیت حسابرسی، آشفتگی مالی، کیفیت سود، اقلام تعهدی اختیاری

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

Ownership structure,features auditor,Financial crisis and Earnings quality

Ownership structure, characteristics of the auditor, the financial crisis and earnings quality Supervisor: Mohammad Pour EHTESHAM Advisor: Hojatolah Atashi golestani Writing: Said Atharizade Abstract Because, earnings are widely used by analysts and other users of financial statements, the usefulness and quality often Has been involved of interest to academics, researchers and professional associations. Therefore, in this study to determine the relationship between some of the features include ownership structure (institutional ownership and family ownership), quality audit (the auditor the auditor's experience and size) and quality of earnings has financial turmoil. Therefore, in this study to determine the relationship between some of the features include ownership structure (institutional ownership and family ownership), quality audit (the auditor the auditor's experience and size) and quality of earnings has financial turmoil. To measure earnings quality index discretionary accruals are used. Considering that the 135 companies listed companies in Tehran Stock Exchange has been chosen, the results of the estimation using panel data indicates that family ownership will decrease the quality of earnings. Also, we conclude that the Increasing financial turmoil increased earnings management accounting we can conclude from this that financial turmoil will lead to a reduction in earnings quality. key words: Ownership structure, quality audit, financial distress, quality of earnings, discretionary accruals.

Keywords: