دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهرا ارجمند تاج الدینی، ۱۳۹۵

بررسی اجبار به فرزندآوری از منظر فقه و حقوق

کنترل جمعیت و فرزندآوری از جمله مباحثی است که در اکثر جوامع بشری مورد توجه و کانون اهمیت قرار دارد، متأسفانه در دهه¬های اخیر برخی بر این باور بودند که باید جمعیت کشور را به شدت کنترل کرد و با شعارها و برنامه¬های فراوانی در پی کاهش جمعیت بر آمدند. دراین نوشتار تلاش شد مبانی الزام والدین به فرزند آوری بررسی گردد بر این اساس ابتدا پس از بیان مفاهیم، حق زوجین و حق حکومت مورد بررسی قرار گرفته است و سپس با بررسی مبانی اجبار به فرزندآوری، نظر شرع مقدس را مورد کاوش قرار داده است؛ و به این پرسش پاسخ داده است که آیا می¬توان زوجین را اجبار به فرزندآوری کرد؟ و در پایان این نتیجه حاصل شد که حق فرزندآوری در توازن و تناسب با مصلحت عمومی قرار دارد، به گونه¬ای که می¬تواند در شرایطی خاص، مورد حمایت و تشویق یا ممانعت و تضییق حکومت قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها: فرزند آوری، اجبار، حق، حریم خصوصی، حکومت

M.A. Thesis:

Enforcement to Childbearing in Islamic jurisprudence and Iran Laws

The issue of population control and childbearing is one of the significant subjects in today's world. Unfortunately in recent decades many believed that the country's population should be severely controlled and decided to decrease the population with numerous propositions and projects. This thesis studies the principles of obligating parents to bear children. The study firstly elaborates the definitions, the couple's rights and the government's rights and then moves to exploring the holy laws of the religion on the principles of obligatory childbearing. The question of whether childbearing can be made obligatory for the couples is answered and it is concluded that the right to bearing children is in accordance and harmony with the general interest, in a way that it can be supported and encouraged or prevented and restricted by the government in special circumstances.

Keywords: childbearing, obligation, right, privacy, government