دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علیرضا داورپناه، ۱۳۹۵

مبانی فقهی حقوق طلاق قضایی و تاثیر آن بر نهاد خانواده

طلاق، حقی است که شرعاً و قانوناً استیفای آن در اختیار مردان است. روایات فراوانی در این رابطه وجود دارد و قانون مدنی ایران نیز در مادة 1133 به این امر تأکید کرده است. با وجود این، در شرع اسلام و قانون مدنی ایران مواردی وجود دارد که صریحاً اجازه می دهد قاضی به درخواست زوجه، حکم به طلاق بدهد. با توجه به وضعیت جامعة کنونی ما، بخصوص در عرصة روابط خانوادگی، این بحث مطرح می شود که اگر مرد از تکالیف زناشویی سربار زند، آیا زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید؟ و اینکه آیا موارد رجوع زن به دادگاه منحصر در موارد مصرح در قانون است یا هرگاه تمرّد از وظایف زناشویی مصداق نشوز زوج بود قاضی می تواند به درخواست زن، وی را علی رغم ارادة شوهر طلاق دهد. این پایان نامه می کوشد با استفاده از آیات و روایات و قوانین موجود، به پرسش های بالا پاسخ دهد. در همین زمینه با اثبات طلاق قضایی، بیان شده است که این طلاق از نوع بائن است و افزون بر موارد مصرح قانونی، در برگیرندة مصادیق دیگر نیز می باشد.

کلیدواژه‌ها: طلاق، طلاق حاکم، طلاق قضایی، عسر و حرج، غایب مفقودالاثر، نشوز، امساک

M.A. Thesis:

Jurisprudential principles of judicial divorce and its impact on the family

Divorce is a right which is legislated vindication of the men. There are many traditions in this regard and in Article 1133 of the Civil Code Iran has insisted on. However, there are cases in Islam and the Iranian Civil Code expressly allows a judge at the request of the wife, the divorce decree. Given the state of our present society, particularly in the field of family relationships, marital duties argued that if a man of his burden, whether woman can not divorce? This thesis is trying to use the verses and traditions and rules, to answer the questions above. In this regard, the proof of legal divorce, stated that the divorce is irrevocable type and in addition to that stipulated by law, contains other examples as well.

Keywords: divorce, divorce ruling, divorce, judicial, hardship, absent, disobedience, self-control.