دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهتاب جاودان، ۱۳۹۶

کیفیت افشا،عملکرد مالی و مدیریت سود

افشای به موقع و کامل، از طریق شناسایی زیان ها و سودهای اقتصادی، فرصتهای مدیریت سود موفق مبتنی بر اقلام تعهدی را کاهش داده و سبب افزایش مدیریت واقعی سود می گردد. این پژوهش درصدد آن است تا اثر کیفیت افشا و عملکرد مالی را بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران، مورد سنجش و آزمون قرار دهد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1394 بوده است. این نمونه ها شامل 142 شرکت بود که دارای ویژگی های از قبیل در دسترس بودن داده ها، منشتر شدن صورت های مالی در سال های موردنظر توسط سازمان بورس اوراق بهادار و ... می باشد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که کیفیت افشا و عملکرد مالی اثر منفی و معنی دار بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران دارد.

کلیدواژه‌ها: کیفیت افشا، عملکرد مالی، مدیریت سود

M.A. Thesis:

Disclosure Quality٫Financial Performance And Earnigs Management

timely and full disclosure, by recognizing losses and economic benefits, opportunities to reduce the accrual_based earnings. management success and to increase the actual management profit.this study seeks to effect financial performance on disclosure quality and earnings management of listed companies in Tehran stock exchange, the measured and tested.the study sample, companies listed in the Tehran stock exchange during the period was 2008 to 2015.the sample consisted of 142 company that through regression analysis to examine the relationship between independent and dependent variables the study examined.results collected,from statistical analysis shows that the quality of disclosure and financial performance and significant negative effect on the companies listed in the Tehran stock exchange's earnings managemen.

Keywords: Disclosure quality, financial performance, earnings management