دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهره میدانی ساداتی، ۱۳۹۵

تمایلات سرمایه گذاری،چرخه عمر وریسک شرکت ها

ریسک یکی از اولین دغدغه‏های سرمایه‏گذاران است و سرمایه‏گذاران موفق کسانی هستند که با پذیرفتن سطح قابل قبولی از ریسک، بازدهی بالایی کسب کنند. ریسک به عنوان یک معیار مهم در تصمیم‌گیری‌های سرمایه¬گذاری به شمار می‌رود. این پژوهش با هدف بررسی اثر تعدیلی تمایلات سرمایه‌‌گذاری‌ بر رابطه‌ی بین چرخه‌ی عمر و ریسک شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. نمونه‌ی مورد بررسی مشتمل بر 183 شرکت در دامنه‌ی زمانی پژوهش (1394- 1388) بوده است. با بررسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با استفاده از آزمون‌های آماری، درصدد یافتن پاسخی به این سؤال‌های اساسی است که آیا در مراحل ظهور‌و افول چرخه‌ی عمر، ریسک شرکت بالاتر، اما در مرحله‌ی بلوغ کمتر است؟ همچنین آیا در مرحله‌ی ظهور، رشد ‌و افول چرخه‌ی عمر زمانی که تمایلات بالای سرمایه‌گذاری وجود دارد، ریسک شرکت‌ها بالاتر از دوره‌ای است که تمایلات پایین سرمایه¬گذاری وجود دارد؟ بر اساس نتایج پژوهش و آزمون‌های آماری در سطح خطای پنج درصد می‌توان گفت از بین مراحل ظهور،‌ بلوغ و رشد چرخه‌ی عمر، تنها بین مرحله¬ی بلوغ و رشد و ریسک شرکت رابطه‌ی معنی¬داری حاصل شد و سایر مراحل رابطه¬ی معنی‌داری با ریسک شرکت ندارند. بین مراحل ظهور، رشد ‌و افول چرخه‌ی عمر وقتی که تمایلات بالای سرمایه-گذاری وجود دارد، رابطه‌ی معنی‌داری با ریسک شرکت‌ها وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: تمایلات سرمایه‌‌گذاری، چرخه‌ی عمر، ریسک شرکت‌ها.

M.A. Thesis:

Investor sentiment٫Firm life cycle and corporate risk

One of the first concerns is the risk of investment And successful investors are those who accept the acceptable level of risk, earn high returns. Risk as a criterion in making investment decisions is important. This study aimed to investigate Investor Sentiment adjustment effect on the relationship between Firm Life Cycle and Companies Risk are companies listed on the Tehran Stock Exchange has been done. The sample consisted of 183 now and in the years (2010_2016) occurred. By analyzing companies listed on the Tehran Stock Exchange using statistical tests, trying to find answers to these questions Whether in the rise and fall of the life cycle, the company's risk is higher but less mature stage? Is also in the stage of growth and decline of the life cycle, when there is a high tendency of investment, risk is now higher than that of low affinity invest there The results of the tests can be at the level of 5 percent between stages of emergence, maturity and decline life cycle, Risk-significant relationship between maturity and growth was achieved. And other steps the company has no significant relationship with risk. The emergence, maturity and decline life cycle when there is a high tendency of investment, there is no significant relationship with the company's risk.

Keywords: Investor Sentiment- Firm life cycle - companies risk.