دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمود غلامی، ۱۳۹۵

ارزیابی خصوصیات فیلم خوراکی تولید شده از کتیرای غنی شده با اسانس وعصاره رزماری و تاثیر ان در ماندگاری توت فرنگی

توت فرنگی به دلیل حساسیت فراوان به عوامل قارچی عمرانباری بسیار کوتاهی دارد . کاربرد ترکیبات شیمیایی مصنوعی ضدقارچی به منظور افزایش ماندگاری این میوه نگرانی های فراوانی به دنبال داشته است. به همین دلیل استفاده از روش های ایمن برای کنترل فساد و حفظ کیفیت میوه ی توتفرنگی در زمان نگهداری در انبار ضروری است.در این تحقیق تاثیر پوشش دهی صمغ کتیرا با اسانس و عصاره رزماری بر روی کیفیت توت فرنگی تهییه شده در یخچال مورد ارزیابی قرار گرفتو اثر سه غلطت عصاره و اسانس 2 ؛4،6 درصد بر ویژیگی های فیزیکوشیمیایی میوه توت فرنگی طی 21روز انبار مانی در دمای 2+_5 درجه سیلسیوس مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج نشان داد با افزایش غلظت اسانس رزماری ph ، فاکتورa،فاکتورb افزایش و اسیدیته ، فاکتورLکاهش یافت.تغییر رنگ در پوست میوه های پوشش دار به میزان کمتری مشاهده شدو نمونه ها دارای رنگ شفاف و روشنی بودند . فیلم حاوی اسانس رزماری خاصیت ضدمیکروبی بالایی دارد و با افزایش غلظت اسانس از 2% تا 6%، خاصیت ضد میکروبی افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها: پوشش خوراکی،رزماری،کتیرا،ماندگاری

M.A. Thesis:

Evaluation of properties of tragacanth edible film enriched with essential oils and extracts of Rosmarinus officinalis and lasting impact on strawberry shelf life

Strawberry because of sensitivity to fungi is very short storage life. The use of anti-fungal synthetic chemical compounds in order to increase the shelf life of the fruit have sparked new concerns. For this reason, the use of safety procedures to control corruption and maintain fruit quality during storage is essential strawberries. The effect of gum tragacanth coverage with essential oils of rosemary extract on the quality of strawberries produced and evaluated in the refrigerator and the effects of three extracts and essential oils 2, 6 and 4 percent on the physicochemical characteristics of strawberry fruit during 21 days of storage at ±2 were evaluated 5°C . The results showed that by increasing the concentration of rosemary ph, acidity enhancement factor and factor a, factor B was reduced. Change in skin color coated fruits was observed to a lesser extent, the samples were clear and bright colors. Film Rosemary Essential Oil has high antimicrobial activity and an increase of 2% to 6% concentration of essential oils antimicrobial activity increases.

Keywords: edible coating, rosemary, tragacanth, durability