دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهناز السادات قزی، ۱۳۹۵

سنتز نانوهیدروژل زیستی بر پایه‌ی صمغ عربی و نانوذرات دو فلزی Fe-Ni مغناطیسی با پوشش سیلیکاژل و بررسی میزان تورم و دارو رسانی آن

چکیده در این پایان نامه سعی شده است یک نوع نانو هیدروژل زیستی با خواص مغناطیسی تهیه شود که قابلیت استفاده در دارورسانی را داشته باشد بدین منظور پلیمر طبیعی صمغ عربی به عنوان پایه اصلی هیدروژل انتخاب شد که برای ایجاد خواص مغناطیسی در آن باید با نانوذرات مغناطیسی تلفیق می شد برای دستیابی به این هدف، سنتزی چند مرحله ای طراحی و اجرا شد نانوذرات مغناطیسی به روش سل- ژل تهیه گردید سپس سطح این نانوذرات با سیلیکا پوشش داده شد وگروه های وینیلی بر روی سطوح نانوذرات نشانده شد. تا آماده اتصال به صمغ عربی گردند . بر روی زیست پلیمر صمغ عربی نیز اصلاحاتی انجام گرفت و گروه های هیدروکسیل آن با گروه هایی که دارای انتهای وینیلی بودند جایگزین شد در نهایت واکنشیترتیب داده شد کهدرحضور مونومر و آغاز گر و کراس لینکر مناسب،صمغ عربی به نانوذرات مغناطیسی متصل گردد.در هر یک از مراحل سنتز، محصول توسط آنالیز طیف زیر قرمز شناسایی شد . مورفولوژی نانو ذرات مغناطیسی و محصول نهایی توسطمیکروسکوپ الکترونی روبشی با نشر میدانی SEMمورد بررسی قرار گرفت

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

Synthesis of bio Nano hydrogel based on Arabic gum and magnetic Ni-Fe bimetals nanoparticles coated with silica gel and its swelling ratio and drug delivery

Abstract can be used to achieve this goal, the synthesis was conducted multistage magnetic nanoparticles to the surface of the nanoparticles with silica sol-gel was then coated nanoparticles were deposited on the surfaces of vinyl groups. To be ready to connect to gum Arabic. Gum Arabic is also carried out reforms on bio-polymer and hydroxyl groups with groups that have replaced the vinyl monomer and initiator Khdrhzvr eventually was Vaknshytrtyb and cross-linker suitable, gum Arabic magnetic nanoparticles attached to any intrusion a synthesis steps, the product was identified by infrared spectrum analysis. The morphology of magnetic nanoparticles and the final product was evaluated Tvstmykrvskvp scanning electron field emission SEM.

Keywords: