دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: طیبه سادات حسینی محجوب، ۱۳۹۵

بررسی فقهی تجمل گرایی

تجمل گرایی نوعی زیبا دوستی و خودآرایی فطری است که اگر از راه اعتدال خارج شود و راه از افراط را بپیماید کنش‌ها و واکنش‌های شخص را هدایت، مهار وجهت دهی می‌کند و افراد به سبب گرایش به تجمل به مصیبت و بلا دچار می‌شوند تجمل گرایی باعث انحراف عملی فراوانی در زندگی افرادی که رو به تجمل آورده‌اند می شودو حرکت خانواده را به سوی اهداف مقدس خود با مانع رو به رو می‌سازد و عاملی برای اختلاف خانوادگی ونگرانی روحی اعضا می شودتعادل روحی خانواده را برهم زده و موجب، از هم گسیختگی این نهاد مقدس می‌شود و به منافع ملی نیز آسیب وارد می‌کند. اهمیت مدیریت منابع اقتصادی خانواده تا آنجاست که مدیریت درست وپرهیز از تجمل گرایی به تحکیم بنیان خانواده وکاهش تنش‌ها و مشکلات خانوادگی خواهد انجامید از آنجا که در خانواده انتقال فرهنگ دینی دیده می‌شود باید نقش این نهاد را در درونی کردن ارزش‌هایی چون ساده زیستی، و پرهیز ازمصرف گرایی، در نظر گرفت و فرهنگ خانواده حد آرمانی مصرف کالا را برای اعضا تعریف کندوبا زهد وقناعت خود اعتدال روحی و معنوی خانواده را در تنگ دستی نیز حفظ کنند. از همین روی بررسی این موضوع ضروری به نظر می‌رسد نهادینه کردن اصول صحیح مصرف وآگاهی دادن به خانواده‌ها، جوانان ونوجوانان به خصوص مادران وزنان مسلمان است که از عواقب و پیآمدهای شوم تجمل گرایی اطلاع یابند. اساس کار این تحقیق به گردآوری اطلاعات به شیوه? کتابخانه‌ای و با شیوه? بیان به صورت توصیفی تحلیلی می‌باشد بنابراین حب زینت و جمال از نظر قرآن وروایات تا حد اعتدال نه تنها مذموم نیست بلکه خداوند آنرا برای بندگان با ایمان قرار داده است تا از آن در راه رسیدن به کمال استفاده کنند اما نباید راه افراط و تجمل را بپیمایند و زنانی که تربیت فرزندان را بر عهده دارند اگر ما یحتاج فرزندان را در حد معمول برآورده کنند و دچار اسراف نشوند فرزندانی با غنای روحی تحویل جامعه می‌دهند.

کلیدواژه‌ها: تجمل گرایی، مد گرایی، آیات و روایات، فقه، حقوق، خانواده

M.A. Thesis:

A Jurisdictional survey on luxury-oriented life

Luxury is innate self-assembly of a beautiful friendship and moderation if the way out And the path of travel Indulge someone to guide actions and reactions, inhibiting the direction of Frequency practical bias in the life of luxury that can be turned into luxury Family moving into their sacred goals is hindered, causing family discord spiritual concerns of its members. Mental balance and disrupted families and resulted in the disintegration of this sacred institution and the damage to national interests.Importance of family economic resources to Vprhyz is that correct management of luxury to family bonds, reducing stress and family problems lead As seen in families of religious culture should be the role of this institution within the values such as simplicity, and avoid taking extreme, consider Culture and family members define the ideal consumer goods for moderation with its satisfying spiritual asceticism preserve their families in indigence. That is why this issue is very important. Institutionalize the principles of correct awareness on family, youth and young adults, especially women, Muslim women who become aware of the consequences luxury anymore. The survey collects information on work In the manner and with the ways in which the library is a descriptive analysis The love of ornament and beauty of the Quran and traditions to moderation not only discouraged, but God put it to the faithful servants To take it on the road to perfection But should not be exaggerated and luxury travel and Women who are raising their children's children if we Yhtaj in the usual meet And not lavish with children with emotional richness of their delivery.

Keywords: Luxury, fashion-oriented, verses and hadith, jurisprudence, law, family