دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سمیرا داودی، ۱۳۹۵

حاکمیت شرکتی و احتمال بحران مالی

با گسترش روز افزون شرکت¬های سهامی از یک¬سو و پدیدار شدن بحران¬های مالی شدید در ابعاد خرد و کلان اقتصادی از سوی دیگر، مالکان و ذی¬نفعان مختلف بنگاه¬ها به دنبال ایجاد پوشش و سپری برای مصون کردن خود در مقابل این¬گونه مخاطرات بوده¬اند و این موضوع آن¬ها را به سوی یافتن احتمال بحران مالی در شرکت¬ها سوق داده است، هم¬چنین با توجه به آثار تداوم فعالیت و یا بحران مالی واحدتجاری بر اعتباردهندگان و سرمایه¬گذاران و تحلیل¬گران و پژوهش¬گران مالی در بازار، همواره یافتن شاخص¬ها و علائم هشداردهنده¬ی وقوع درماندگی مالی مورد توجه گروه ذی¬نفعان بوده است. در پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه¬ی بین حاکمیت شرکتی و احتمال بحران مالی هستیم. نمونه¬ی مورد بررسی مشتمل بر 100 شرکت در دامنه¬ی زمانی تحقیق 1389 الی 1393 بوده است. محقق با بررسی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با استفاده از آزمون¬های آماری، درصدد یافتن پاسخی به این سؤال بوده است که آیا بین حاکمیت شرکت و احتمال بحران مالی رابطه¬ای وجود دارد؟ بر اساس نتایج پژوهش و آزمون¬های آماری در سطح خطای 5 درصد می¬توان گفت که بین مالکیت مدیریتی، استقلال اعضای هیأت مدیره و اندازه¬ی هیأت مدیره با احتمال بحران مالی رابطه¬ی معناداری وجود دارد، و بین متغیرهای مالکیت سهامداران نهادی و دوگانگی مسئولیت مدیر عامل با احتمال بحران مالی رابطه¬ی معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: مالکیت سهامداران نهادی، مالکیت مدیریتی، دوگانگی مسئولیت مدیر عامل، استقلال اعضای هیأت مدیره، اندازه‌

M.A. Thesis:

corporate governance and financial distress likelihooh

With the increasing development corporations on the one hand and the emergence of severe financial distress in micro and macroeconomic aspects on the other hand, owners and manufacture various stakeholders seeking to create a cover and shield for immunizing themselves against such risks were. And this has led them to seek the possibility of financial distress on firms Also, due to the continuing effects of the entity's activities or financial distress on creditors and investors and financial analysts and market researchers Find indicators and warning signs of financial distress interest groups has always been considered. In the present study sought to examine the relationship between corporate governance and the financial distress likelihood are the study sample consisted of 100 company time - domain research (2014-2010) respectively. Researchers firms listed in the Tehran Stock Exchange using statistical tests were aimed at finding an answer to the question whether there is a relationship between corporate governance and the likelihood of financial distress? Based on the results of research and statistics at the 5% level we can say that between managerial ownership, independence of board members and board size there is a significant relationship with the probability of financial distress. Relationship between institutional ownership and responsibility CEO duality there is no significant relationship with the probability of financial distress.

Keywords: Institutional ownership, Managerial ownership, Responsibility duality Director, Independence of boar